Vennootschapsbelasting – Stand van zaken medio 2018

Op dit moment is de stand van zaken als volgt. De verwachting is dat een vaststellingsovereenkomst (VSO) eraan komt inzake de beginbalans voor grondexploitaties (GREX), de discussie gaande is wat tot het normale vermogensbeheer behoort en is de vraag aan de orde of afvalopbrengsten als een afzonderlijke economische activiteit kan worden beoordeeld. Een nadere toelichting.

Vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst over bepaling begin balans (GREX)

Vorig jaar al hebben wij van de Belastingdienst begrepen dat een Vaststellingsovereenkomst (hierna: VSO) in de maak is voor gemeenten die buiten de bandbreedte van de SVLO notities vallen. Na lange tijd geen nieuws hierover te hebben ontvangen heeft een aantal gemeenten besloten zelf de uitgangspunten te bepalen, de aangifte op die basis in te dienen en vervolgens de ontwikkelingen hierover te volgen. Zo nodig kan dan een aanvullende aangifte, bezwaar tegen de aanslag of een beroepsprocedure worden gestart om zekerheid te krijgen. Begin deze maand heeft de Belastingdienst gemeld dat eind van deze maand een concept VSO beschikbaar komt. Afhankelijk van de VSO-uitgangspunten kan worden overwogen een VSO af te sluiten. Zodra wij de details van de VSO weten zullen wij u nader informeren.

Normaal vermogensbeheer / Hypotheken

Uit recente gesprekken met de Belastingdienst maken wij op dat de Belastingdienst snel aanneemt dat met het verstrekken van hypotheken aan het eigen personeel sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. Wij verwachten dan ook dat de discussie over het opnemen van deze resultaten in de aangifte vennootschapsbelasting nog lang niet is afgerond.

Normaal vermogensbeheer / Reclame opbrengsten

Ook met betrekking tot reclame opbrengsten is de verwachting dat de Belastingdienst snel zal willen aannemen dat sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. Ook over dit onderwerp is de verwachting dat de discussie nog langer gaat duren.

Opbrengst Afval

Belastingdienst heeft ons te kennen gegeven dat zij de opbrengst van verkopen van afval als een aparte (belaste) activiteit ziet. Een praktisch probleem is de toerekening van kosten aan deze activiteit. Voor de Gemeente is deze activiteit immers geen separate activiteit van de reguliere afval inzameling. Volgens de Belastingdienst is er overleg met afvalstoffenbranche (NVRD) om te komen tot een afspraak een vast percentage als kostentoerekening in aanmerking te nemen.

Wij zien niet in dat de opbrengst van verkoop van de afval als een aparte activiteit kan worden gezien. Wij zijn dan ook benieuwd op welke wijze de kostentoerekening zal moeten worden bepaald en wachten daarom af wat de uitkomst van de genoemde bespreking zal brengen. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welk standpunt in de aangifte vennootschapsbelasting kan worden ingenomen.

Invloed btw-afspraken over afvalopbrengsten op vpb

Het probleem over het positioneren van de opbrengsten van afvalstromen is niet nieuw. Voor de heffing van btw speelt die discussie al langer. En dat is op zijn zachts gezegd een wonderlijke discussie. Als sprake is van een opbrengst wordt de prestatie gekwalificeerd als een levering, (waarop de verleggingsregeling wordt toegepast), terwijl als de gemeente moet betalen sprake is van een dienst die aan de gemeente wordt verricht. Dit terwijl toch sprake is van eenzelfde afvalbron, bijvoorbeeld schoon hout. Het fluctueren van de prijsstelling blijkt namelijk afhankelijk te zijn van de marktprijs. Het is daarom beter te denken vanuit het ontdoen van het afval (met een incidentele opbrengst), dan de fiscale kwalificatie te laten afhangen van het financieel resultaat.

Invloed vpb op btw

Het bijzondere op dit moment is dat voor de vpb onderzoek plaatsvindt naar de kostprijs. Als die wordt vastgesteld voor de vpb gaat ongetwijfeld de discussie lopen of die kostprijs aansluit op hetgeen voor de btw is afgesproken.

Wilt u meer weten of deze onderwerpen of andere aspecten betreffende de vpb, neem contact met ons op via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.

admin