Discussie fiscale kwalificatie van belastingopbrengsten

Discussie fiscale kwalificatie van belastingopbrengsten

Vanuit de Unie van waterschappen heeft ons het nieuws bereikt dat de Belastingdienst bij waterschappen het standpunt heeft ingenomen dat belastingopbrengsten ook dienen te worden toegerekend als opbrengst bij het toetsen van de winstgevendheid van activiteiten. Het is ons daarbij niet duidelijk of gedoeld wordt op alle belastingopbrengsten of alleen specifieke zoals bijvoorbeeld de zuiveringsheffing. Hieronder gaan wij kort in op dit bericht.

Algemene belastingopbrengsten zoals de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen zijn in beginsel niet verbonden met activiteiten door een overheidslichaam die in het economisch verkeer plaatsvinden, zij zouden daarom geen onderdeel dienen uit te maken van de belastbare winst. Als de Belastingdienst hierover een ander standpunt in zou nemen, heeft dit voor overheidslichamen materiële financiële en administratieve gevolgen. Daarnaast zou de hele implementatiegang – in het bijzonder de inventarisatietrajecten – wel eens op een andere manier moeten worden bezien.

EFK Belastingadviseurs acht het op basis van de parlementaire geschiedenis niet denkbaar dat de uitkomst van de discussie waarmee de waterschappen is geconfronteerd, is dat algemene belastingopbrengsten onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. Tot op heden hebben wij dergelijke geluiden niet gehoord bij gemeenten of provincies, maar het is uiteraard niet ondenkbaar dat dit alsnog gebeurt. Daarbij is het zeker mogelijk dat een onderscheid wordt gehanteerd tussen algemenere belastingopbrengsten zoals de onroerendezaakbelastingen en specifiekere als de parkeer- of precariobelasting. Wordt u geconfronteerd in het overleg met de voor u bevoegde belastingeenheid met een dergelijk standpunt neemt u dan contact op met uw adviseur.

EFK Belastingadviseurs gaat er vanuit dat de soep niet zo heet wordt gegeten als dat deze wordt opgediend en veronderstelt dat de Belastingdienst op haar standpunt richting waterschappen zal terugkomen. De onzekerheid die ontstaat door het openen van deze discussie, en de aandacht die een dergelijke discussie vraagt van gemeenten en provincies, is niet gewenst. Wij zullen dan ook zeker deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden en u hierover blijven informeren. Wilt u weten wat vorenstaande voor uw gemeente zou kunnen betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op per e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl of telefoon 072 5350525.