Zonnepanelen: een rechtspersoon is geen particulier…..

Zonnepanelen: een rechtspersoon is geen particulier…..

In het kader van de energietransitie wordt maatschappelijk vastgoed voorzien van zonnepanelen. Wie denkt dat in het geval van zonnepanelen de btw voor rechtspersonen net zo werkt als voor particulieren, komt helaas bedrogen uit. Gelukkig is er voor gemeenten (en provincies) een BTW-compensatiefonds.

Aanleiding

De reden voor het schrijven van dit artikel is een uitspraak van de rechtbank Gelderland <klik hier> en antwoorden op Kamervragen <klik hier>. In beide documenten gaat het om een schoolinstelling die zonnepanelen plaatst op haar dak. De opgewekte energie wordt deels door de instelling gebruikt voor haar eigen activiteiten en het overschot wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Op de vraag hoeveel btw op de aanschaf en installatie de instelling in aftrek mag brengen, ontstaat een verschil van mening tussen de Belastingdienst en de instelling. De rechtbank (en de staatssecretaris) maakt een onderscheid tussen het eigen gebruik en de levering van de energie. Deze laatste activiteit is btw-belast en leidt tot aftrek van btw, maar het eigen gebruik volgt een andere fiscale route. Voor een school geldt dat het eigen gebruik dienstbaar is aan de onderwijsactiviteiten. Aangezien de onderwijsactiviteiten geen btw-belaste activiteiten zijn, heeft de onderwijsinstelling voor dit deel geen recht op aftrek. De Belastingdienst heeft dit eigen gebruik geschat op 50% en heeft voor dit deel geen aftrek toegestaan. De rechter volgt in dit kader het standpunt van de Belastingdienst.

Voor particulieren geldt de regeling dat aftrek van btw op de installatie wordt toegestaan met een kleine correctie voor het eigen gebruik gebaseerd op het piekvermogen van de installatie. Ook al roepen Kamerleden de staatssecretaris op een vergelijkbare regeling tot stand te brengen, de bewindsman geeft geen gehoor aan deze oproep.

Eigen gebruik

Bepalend voor de aftrek op btw op de aanleg en installatie is dus de fiscale duiding van het eigen gebruik. Hieronder vermelden wij een type maatschappelijk vastgoed en het daarbij direct veronderstelde fiscale eigen gebruik door de exploitant van het vastgoed.

Type vastgoedFiscaal gebruik
Theater, schouwburg, filmhuis, attractieparkVerrekenbaar op aangifte
BibliotheekVerrekenbaar op aangifte
Sporthal-sportaccommodaties-zwembad (*)kostprijsverhogend
Gemeente-, provinciehuisforfaitair
Gemeentewerfcompensabel, mengpercentage
Brandweerkazernekostprijsverhogend
Waterzuiveringsinstallatiekostprijsverhogend
Gemeentelijke gemalencompensabel
Waterschap gemalenkostprijsverhogend
Multifunctionele accommodatiesmengpercentage
Gemeentelijke kinderboerderijcompensabel
Stichting kinderboerderijkostprijsverhogend
Buurthuiskostprijsverhogend
Jongerencentrumkostprijsverhogend

Als echter niet de exploitant van het vastgoed de zonnepanelen aanlegt maar een derde (bijvoorbeeld de gemeente als eigenaar) zal bovenstaande verdeling niet opgaan. Dan ligt het eerder voor de hand dat geen sprake is van eigen gebruik maar van het leveren van energie aan het net. Wordt echter niet aan het net geleverd maar rechtstreeks aan de verbruiker, dan handelt de exploitant van de zonnepanelen als producent van electriciteit (denk aan de energiebelasting!).

(*) In het kader van de BOSA / SPUK-regeling voor sportinstellingen/gemeenten komt alleen het deel van het eigen gebruik voor subsidie in aanmerking. Voor het deel dat betrekking heeft op de btw-belaste levering van het overschot aan elektriciteit aan het net, heeft de sportinstelling recht op aftrek van btw voor de aanschaf en installatie. Daardoor komt dit deel niet voor subsidie in aanmerking.

Gemeentelijke praktijk

In het kader van de energietransitie maken zonnepanelen een wezenlijk onderdeel uit bij het halen van de gestelde klimaatdoelen. Als het gaat om de btw ligt het voor de hand dat de discussie in de politieke arena te benaderen op basis van de regeling zoals die geldt voor particulieren. Mogelijk dat raads- en collegeleden putten uit hun eigen (privé)ervaringen.

Het is aan het ondersteunend ambtenarenapparaat duidelijk te maken dat rechtspersonen, zoals de gemeente, de provincie, de sportstichting, de buurthuisstichting, de veiligheidsregio, het waterschap, voor de btw niet op dezelfde wijze worden behandeld als natuurlijke personen.

Hebt u vragen over zonnepanelen en btw, neem contact op met uw EFK-adviseur via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl. Voor de energiebelasting kunt u contact opnemen met collega drs. P(Patrick) Donders LLM (06-40484243).