Wmo-abonnementstarief 2020 en regio vervoer

Wmo-abonnementstarief 2020 en regio vervoer

In april 2019 is het voorstel tot wijziging van de Wmo 2015 door het parlement aangenomen. Dit betekent dat vanaf 2020 een abonnementstarief van € 19 per maand van toepassing is op alle voorzieningen die in het kader van de Wmo worden aangeboden. Het bedrag wordt door het CAK geïnd. Vormt de  € 19 vanaf volgend jaar een vergoeding voor een btw-prestatie en hebben gemeenten dan aftrek van btw?

Op 12 juni 2019 heeft de VNG <klik hier> een ledenbrief heeft gestuurd aan de gemeenten om hen te informeren over de wetswijziging en voor welke beleidskeuzes gemeenten staan. In onderdeel 3.1. van de brief worden deze keuzes aangehaald en in de bijlage <klik hier> nader toegelicht. Deze keuzes zijn:

  1. De keuze om wel/ niet een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen te vragen.
  2. Wel/ niet kiezen om minimabeleid eigen bijdrage te (blijven) voeren, waarbij op basis van een inkomensgrens de bijdrage niet verschuldigd is.
  3. Wel/ niet kiezen voor een lager abonnementstarief voor alle cliënten van de Wmo dan het landelijk geldende tarief van €19,00 per maand.
  4. Wel/ niet kiezen om voor bepaalde maatwerkvoorzieningen en voor bepaalde algemene voorzieningen geen eigen bijdrage te vragen.
  5. Er wel/ niet voor kiezen dat bij een woningaanpassing voor een minderjarige, de ouder bijdrageplicht is.
  6. Bepalen voor welke algemene voorzieningen een eigen bijdrage van toepassing is, en daarbij tevens bepalen bij welke algemene voorzieningen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. In bijlage 6 bij deze brief wordt het begrip duurzame hulpverleningsrelatie verder uitgelegd.
  7. Wel/ niet kiezen om het collectief vervoer in de verordening uit te zonderen van het abonnementstarief.
  8. Beoordelen of de contracten met de aanbieders aangepast moeten worden als gevolg van de wijzigingen in het berichtenverkeer.

Gelet op de keuzes ligt het niet voor de hand het tarief van € 19 te beschouwen als een vergoeding voor een prestatie. Dit wordt nog duidelijker als nader wordt ingezoomd op het start- en stopmoment van het abonnement met de bijbehorende kostprijsbewaking. Immers, als door een maatwerkvoorziening (zoals bijvoorbeeld een woningaanpassing) langdurig het abonnementstarief in rekening wordt gebracht, zullen tussentijdse extra voorzieningen niet leiden tot een hoger tarief noch tot verlenging van de periode waarover het tarief in rekening wordt gebracht. Een beslispunt waarvoor wij uw aandacht vragen, is punt 7.

Collectief vervoer en btw

Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad op 25 november 2005 <klik hier> vormt de eigen bijdrage van de burger voor het WVG-vervoer van destijds een vergoeding voor een btw-prestatie, zijnde het vervoer van personen (thans belast met 9% btw). Dit collectieve (thans) Wmo-vervoer is in verschillende regio’s verschillend vorm gegeven, maar de kern blijft: afdracht van 9% btw over de eigen  bijdrage onder aftrek van btw op de vervoerkosten die (veelal) de taxibedrijven in rekening brengen. Hierdoor vormt de btw voor de gemeenten geen kostenpost. De belastingdruk ontstaat bij de besteding door de burger.

Collectief vervoer in 2020

De gemeenten hebben de keuze de eigen bijdrage wel of niet te laten vallen onder het abonnementstarief. Als zij het te betalen bedrag onder het tarief van € 19 willen laten vallen, hoeven zij niets te doen. Het gevolg zal zijn dat dat de verbinding tussen vergoeding en de btw-prestatie wegvalt, de gemeente niet handelt als btw-ondernemer en de btw als kostenpost (individuele verstrekking) vanaf volgend jaar extra kan worden ingeboekt (naast het tekort dat al ontstaat door de werking van het abonnementstarief).

Gemeenten hebben de keuze de eigen bijdrage niet onder de werking van de € 19 te brengen. Hiervoor dienen gemeenten wel actief te gaan handelen, door in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te bepalen dat deze voorziening wordt uitgezonderd. Of dit uitsluitend geldt voor vervoer met een incidenteel karakter (bijvoorbeeld de regiotaxi) of ook voor het vervoer met een structureel karakter (vervoer naar en van de dagbesteding), is aan de gemeente te bepalen (zie ook punt 6 van de bijlage. Naar wij hebben begrepen zal de VNG nog een standaardmodel AMvB aanbieden.

Samengevat

Door in dit najaar 2019 beleidsmatig te besluiten dat de eigen bijdrage voor het vervoer is uitgezonderd van het abonnementstarief 2020, blijft de werking van de uitspraak van de Hoge Raad uit 2005 toepasbaar en wenden gemeenten de dreiging van een extra (en mogelijke onvoorziene) uitgave in de Wmo-sector af. Vanuit dit perspectief lijkt niets doen – en dus geen AMvB vaststellen –  eigenlijk geen optie.

Wilt u meer weten over btw en collectief vervoer, neem contact op met uw EFK-adviseur, ons secretariaat of Henk Zuidersma via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl;