Wist u dat een gemeente mogelijk recht heeft op vergoeding van invorderingsrente?

Wist u dat een gemeente mogelijk recht heeft op vergoeding van invorderingsrente?

De rechtbank Gelderland heeft onlangs prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ) over de vergoeding van invorderingsrente <klik hier>. Op grond van artikel 28c van de Invorderingswet wordt aan een belastingplichtige invorderingsrente vergoed als belasting op grond van een beschikking omdat deze is geheven in strijd met het Unierecht. In de zaak waarover de rechtbank Gelderland moest oordelen ging het om een gemeente die als gevolg van aanpassing van het forfaitair percentage recht had gekregen op terugbetaling van btw.

Een verzoek tot vergoeding van invorderingsrente moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking – op grond waarvan de btw wordt terugbetaald – worden ingediend bij de ontvanger. Of in strijd met het Unierecht is geheven zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Als het HvJ van mening is dat de Belastingdienst invorderingsrente moet vergoeden, is het zaak deze tijdig te claimen. Als u een teruggaafbeschikking btw ontvangt en het gaat om significante bedragen, houd hier dan rekening mee en neem zo nodig contact op met uw belastingadviseur.

Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Patrick Donders of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl