Wijzigingen BBV. Neveneffecten voor de vennootschapsbelasting

Tien jaar na invoering van het BBV is onder invloed van diverse ontwikkelingen de vernieuwing van het BBV een feit. In de toelichting bij het wijzigingsbesluit staat een aantal zaken die ook voor de vennootschapsbelasting van belang kunnen zijn.

Overheadkosten

Momenteel worden de kosten van overhead via verdeelsleutels toegerekend aan programma’s. De minister vindt dit onwenselijk omdat hierdoor geen inzicht en zeggenschap mogelijk is over deze kosten. Kosten moeten daarom centraal worden begroot. Het centraal begroten maakt dat het niet langer mogelijk is alle kosten in één keer uit de uitvoeringsinformatie af te leiden. Voor belastingen en rechten waarvoor uitsluitend kostendekkende tarieven mogen worden geheven (bijvoorbeeld bij leges), dient de gemeente een systematiek voor toerekening van kosten op te stellen.

Het afschaffen van toerekening zal ook op de praktijk van de vennootschapsbelasting invloed hebben. Bij het bepalen van het resultaat kunnen overheadkosten, voor zover die betrekking hebben op de fiscale onderneming, in aftrek worden gebracht. Voor de gebieden waarvoor de gemeente aangifteplichtig wordt, zal dus ook een systeem voor toerekening van overheadkosten moeten worden opgesteld.

Activeren van investeringen in de openbare ruimte

Momenteel kunnen gemeenten en provincies kiezen investeringen in de openbare ruimte in één keer ten laste van het resultaat te brengen. In het gewijzigde BBV <klik hier> dienen investeringen te worden geactiveerd en te worden afgeschreven over hun economische levensduur. Het gevolg van deze wijziging zal zijn dat het eigen vermogen van die gemeenten en provincies die als beleid hebben om kosten ineens ten laste van het resultaat te brengen, hoger zal worden. Dit heeft ook gevolgen voor belastingplichtige bedrijfsonderdelen, de toerekening van vreemd vermogen en rente aan deze onderdelen wordt minder. De winst van het grondbedrijf zal voor deze gemeenten dus hoger gaan worden dan voorzien.

Verantwoording belasting

Veel gemeenten drijven een onderneming met de exploitatie van grond. Deze onderneming zal belastingplichtig worden. Belasting moet als één bedrag worden verantwoord in de jaarrekening en hoeft niet te worden toegerekend aan de verschillende bedrijfsonderdelen. Eerder is gezegd dat in de jaarrekening alleen de werkelijk betaalde belasting moet worden opgenomen. Er is een aantal verschillen in timing tussen de fiscale winstbepaling en de BBV winstbepaling. Hierdoor kan de belasting soms eerder verschuldigd worden en soms later verschuldigd worden dan het moment dat het BBV-resultaat wordt behaald. Vanuit een praktisch oogpunt adviseren wij de gemeente ook de latente belastingen op te nemen, zodat geen onverwachte verrassingen ontstaan.

De grondexploitatie

De toelichting bevat ook een aantal interessante toespelingen op verschillen tussen de BBV-regels en de fiscale regels waar het de grondexploitatie betreft. Hier ligt nog veel werk voor de Belastingdienst en het SVLO.

Ons voorstel

De wijzigingen van het BBV hebben ontegenzeggelijk invloed op uw financieel administratieve organisatie en de keuzes die u kunt en heeft te maken voor de begroting 2017. Laat u niet verrassen en sorteer tijdig voor. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning of klanken bij het inrichten van de administratie, het bepalen van de verschillen tussen het commerciële- en fiscale resultaat of het doen van aangifte, neemt u dan contact met ons op, door te bellen met 072-5350525, dan wel een e-mail te sturen naar info@efkbelastingadviseurs.nl.