Wie zorgt voor het bluswater?

Gemeenten hebben een taak zorg te dragen voor bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid hiervan. Het waterleidingnet vormt met de daaraan gekoppelde brandkranen een vanzelfsprekende bron voor de aanwezigheid van bluswater. Maar droogt deze bron op?

Om verschillende redenen – denk bijvoorbeeld aan de duurzaamheidsgedachte – zijn waterleidingbedrijven steeds minder geneigd drinkwater als bluswater te beschouwen. Met de huidige Drinkwaterwet hoeven waterleidingbedrijven ook niet meer te voldoen aan een leveringsplicht van bluswater. Gemeenten zien in dit gegeven een noodzaak verandering te brengen in de uitvoering van de aan hen opgelegde taak. Om in de toekomst voldoende bluswater te garanderen zijn de gemeenten in overleg met de veiligheidsregio’s over alternatieven. Bijvoorbeeld het investeren in tankwagens en/of voorzieningen voor het innemen van water op bepaalde plaatsen aan het oppervlakte water, geboorde putten of de aanschaf van CCV’s (speciale blusvoertuigen met eigen watertank voor het bestrijden van onder meer bos- en heidebranden). De vraag die hierbij opkomt is of de gemeente voor de alternatieven ook recht heeft op compensatie. Bij het beantwoorden van de vraag is van belang of de gemeente de bestaande bluswatervoorzieningen wenst te vervangen of dat zij die door de betreffende veiligheidsregio laat verrichten.

Als de veiligheidsregio de aanschaf verzorgt, verricht zij naar onze mening een prestatie als ondernemer aan de gemeenten. Immers de uitvoering van het zorgdragen voor bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid hiervan is niet bij wet aan de veiligheidsregio opgedragen, maar aan gemeenten. Dit betekent dat de veiligheidsregio met de invulling prestaties verricht aan de deelnemende gemeenten binnen deze regio. Bovendien is sprake van deelname aan het economische verkeer als de kosten voor de uitvoering hiervan, via de bijdrageregeling, voor rekening komen van de deelnemende gemeenten. De vraag die dan aan de orde komt is of de prestaties zijn vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, letter u van de Wet omzetbelasting (de zogenoemde koepelvrijstelling). Mits de gemeenten met de bluswatervoorzieningen geen btw-belaste prestaties verrichten, lijkt de koepelvrijstelling van toepassing als aan de overige voorwaarden is voldaan.

Als de veiligheidsregio de koepelvrijstelling toepast kan gemeente de aan de veiligheidsregio in rekening gebrachte btw via het toepassen van de doorschuifregeling compenseren. Is de koepelvrijstelling niet toepasbaar, dient de veiligheidsregio btw over de vergoeding te berekenen, die de gemeente weer kan compenseren. De veiligheidsregio heeft de aan haar berekende btw op aangifte in mindering gebracht. Overigens achten wij het toepassen van de koepelvrijstelling gelet op de samenhang van BTW-compensatiefonds -Gemeentefonds meer wenselijk.

Gelet echter op de huidige vermeende onzekerheid over het al dan niet kunnen toepassen van de koepelvrijstelling zal bovenstaand antwoord bij menigeen de wenkbrauwen doen fronsen. EFK Belastingadviseurs meent dat bij een juiste duiding van het gestelde in de Wet veiligheidsregio’s het de taak is en blijft van de gemeente, hetgeen naar onze mening overigens wordt bevestigd door berichtgeving uit 2010 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wilt u weten of u fiscaal op juiste wijze met het verduurzamen van uw bluswatervoorzieningen omgaat, neemt u dan contact op met uw adviseur of ons secretariaat via info@efkbelastingadviseurs.nl of 072 5350525.