De Belastingdienst op bezoek: Risico’s?

Gemiste btw-opbrengsten….capaciteit/inzet personeel…convenant Horizontaal Toezicht en wèl of geen controle op uw btw-boekingen. Er zit meer samenhang in deze kreten dan ogenschijnlijk het geval is.

In het televisieprogramma Zembla van 25 september 2014 werd een aantal medewerkers van de Belastingdienst aan het woord gelaten, aangeduid als klokkenluiders. Het ging onder andere over het vele belastinggeld dat zou blijven liggen als gevolg van de bezuinigingen bij hun dienst, de zogenoemde btw-gap. Het signaal dat zij gaven kwam overeen met dat van de vakbond ABVAKABO/FNV. Deze had een rapport met vergelijkbare bevindingen, waarin in de titel zelfs werd gesproken over het oprapen van miljarden!

Aan het voorgaande moesten wij denken tijdens een telefonisch overleg met een medewerker van een gemeente, die zich erover beklaagde dat hij niet voldoende inzicht (meer) heeft in de juistheid van het geboekte binnen de gemeentelijke administratie. De Belastingdienst wilde niet komen controleren, want zo had zijn bevoegde inspecteur aangegeven, “voor het controleren van de administratie zijn op dit moment gewoon te weinig competente controlerende ambtenaren beschikbaar”. De quote lijkt te schuren met het gegeven dat naar aanleiding van onder andere het eerder bedoelde rapport door de politiek is bewerkstelligd dat een substantieel bedrag minder is bezuinigd op de middelen voor de Belastingdienst.

Voor u verder leest is het volgende goed om te weten: Omzetbelasting is een belastingmiddel dat als controlebelasting bekend staat. U doet aangifte en de Belastingdienst controleert achteraf. Door het sluiten van een zogenoemd Convenant Horizontaal Toezicht wordt u geacht beheersmaatregelen te treffen, ofwel in control te zijn, waardoor de periodieke controle door de Belastingdienst minder noodzakelijk lijkt. U informeert immers actief bij veronderstelde onjuistheden/problemen.

Vorenstaande gaf aanleiding onze dienstverlening (inzicht in de juistheid) uit te leggen in het kader van de onzekerheden die de gesprekspartner ervoer. Wij hebben hem uitgelegd dat het niet ondenkbeeldig is dat de Belastingdienst actief werkt aan het opleiden van medewerkers met de nodige kennis van bijvoorbeeld data-analyses. Hij is meegenomen in de begrippen steekproeven, extrapolatie, naheffingsbevoegdheid, maar ook afkortingen HT en TCF. Er is verhaald over de gemeente die door het foutief boeken van een bonnetje met een “luttel” btw-bedrag van € 4,95, door de systematiek van controleren werd geconfronteerd met een enkelvoudige correctie van € 17.650, ofwel een materieel gevolg van € 88.250. En dan spraken wij nog maar niet over de wettelijk verschuldigde rente en een mogelijke gradatie van schuld. Zaken die de medewerker niet onbekend in de oren klonken. “Als de Belastingdienst nu controle-ambtenaren opleidt en deze over drie jaar actief de controle ingaan met de kennis van automatisering en ICT, dan kan hij 2 jaar daarna nog mijn fouten “raken”! Gevolg dat een enkele fout gewoon voor 5 jaren kan tellen?” Precies!

Moraal van het verhaal? Al lijkt uw administratie op orde, een klein foutje hangt minimaal vijf jaar als een groot zwaard van Damocles boven uw hoofd. Hebt u geen zicht op de juistheid van uw administratie, dan kunnen meerdere zwaarden boven uw hoofd hangen. Of die ook van Damocles zijn weten wij niet, maar geraakt wordt u. Ook als de Belastingdienst niet lijkt te controleren is het raadzaam uw risico’s weg te nemen. Hiervoor bestaan voldoende instrumenten die de gemeente in staat stellen in control te komen en te blijven. De kosten van dit soort tools staan in geen verhouding tot de materiële gevolgen van het fiscale zwaard van Damocles en de duur dat deze boven het hoofd hangen. De naheffingsbevoegdheid eindigt namelijk pas vijf jaar na het jaar waarin de fout in de gemeentelijke administratie is geboekt.

Wilt u af van die dreigende zwaarden en vertrouwen hebben in uw btw-aangifte? Neemt u dan contact op met uw adviseur of e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl of bel 072-5350525. Hij of zij kan u informeren over hoe u als lerende organisatie kunt beschikken over een tool binnen uw Tax Control Framework, waarmee u bewerkstelligt dat u een aanvaardbare aangifte indient en risico’s uitschakelt, ofwel toekomstige correcties voorkomt.