Wet Deregulering Beoordeling Arbeids relaties

De invoering van de opvolger van de VAR verklaringen, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA), is uitgesteld van 1 januari 2016 tot 1 april 2016. Maar dit betekent niet stilzitten!

Om  de invoering van de Wet DBA zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft de staatssecretaris van Financiën een transitieplan gepubliceerd. Gedurende de looptijd van het transitieplan, van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017,  kunnen goedwillende gemeenten rekenen op enige coulance van de zijde van de Belastingdienst. Maar, let op: VAR verklaringen bieden vanaf 1 april 2016 geen vrijwaring meer.

Op de website van de Eerste Kamer treft u de volledige tekst aan van het transitieplan. Op deze site staat ook de brief van de staatssecretaris van Financiën, van 18 januari 2016. In de brief weerlegt hij kritische vragen van leden van de Eerste Kamer.

Rol Belastingdienst

Het transitieplan is onderverdeeld in drie fasen. De staatssecretaris is van oordeel dat het geven van voorlichting door de Belastingdienst in alle fasen van groot belang is. Het beoordelen en publiceren van (model)overeenkomsten is een service en het hanteren ervan is niet verplicht. Inmiddels is al wel bekend welke bepalingen juist wèl of juist niet tot een dienstbetrekking leiden. Uit de relevante bepalingen kunnen partijen zelf afleiden of hun overeenkomst al dan niet richting dienstbetrekking neigt.

De drie fasen van het transitieplan zijn:

De voorbereidingsfase
Deze fase loopt tot 1 april 2016. In deze fase ligt de focus op het geven van voorlichting en het tot stand komen van model- en voorbeeldovereenkomsten.

De implementatiefase
Deze fase loopt vanaf 1 april 2016 tot 1 januari 2017. Vanaf 1 april 2016 worden geen VAR verklaringen meer afgegeven. Ook kan aan bestaande VAR-verklaringen ná 1 april 2016 geen vrijwaring meer worden ontleend. Partijen kunnen desgewenst vanaf 1 april 2016 een modelovereenkomst gebruiken of hun individuele overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst.

De fase dat de nieuwe werkwijze onverkort geldt
Op 1 januari 2017 is de implementatiefase afgerond en dient de Wet DBA onverkort te worden toegepast. In het geval de werkzaamheden niet worden uitgevoerd conform de overeenkomsten,  kan sprake zijn van een (fictief) dienstverband.

Relevante bepalingen
De bepalingen die bij de beoordeling van de arbeidsrelatie een rol spelen zijn onder andere:

  • Kan de opdrachtnemer zich door een ander laten vervangen?
  • Wordt de opdrachtnemer doorbetaald tijdens ziekte of vakantie?
  • Houdt de opdrachtgever leiding en toezicht op het werk?
  • Is het uit te voeren werk een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever?
  • Wie is aansprakelijk voor schade?
  • Heeft de opdrachtnemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?
  • Maakt de opdrachtnemer gebruik van eigen gereedschappen en hulpmiddelen?

Deze opsomming is niet limitatief. Duidelijk is dat hoe meer zaken voor rekening en risico van de opdrachtnemer komen, hoe kleiner de kans op de aanwezigheid van een dienstverband.

Wat betekent dit voor de praktijk

De met derden gesloten overeenkomsten, waarvoor een geldige VAR-verklaring is afgegeven, dienen vóór 1 april 2016 opnieuw te worden beoordeeld. Indien op basis van de relevante bepalingen de overeenkomst een arbeidsovereenkomst is, dient de overeenkomst en de feitelijke uitvoering daarvan te worden aangepast als beide partijen een dienstverleningsovereenkomst hebben beoogd. Wordt de overeenkomst niet aangepast, wordt de ogenschijnlijke opdrachtnemer als werknemer opgenomen in de salarisadministratie van de gemeente. Dit geldt uiteraard alleen indien en voor zover de overeenkomsten ook ná 1 april 2016 nog van kracht zijn. De Wet DBA kent immers geen terugwerkende kracht.

Overigens heeft op 26 januari 2016 de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel plaatsgevonden. De staatssecretaris heeft toegezegd de data van het transitieplan te verschuiven. Op 2 februari wordt in de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel. Daarna is duidelijk met welke data de praktijk rekening heeft te houden.

Wilt u meer weten over de Wet DBA en het transitieplan, neemt u dan contact op met Ton van der Fits, of ons secretariaat via 072-5350525 of per e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.