Werkkostenregeling en de re-integratiekosten politieke ambtsdragers

Op politieke ambtsdragers is het Sollicitatiebesluit van toepassing. Onderdeel van dit besluit is een voor rekening van het bestuursorgaan, bijvoorbeeld een gemeente, komend re-integratieplan. Is het bestuursorgaan zich bewust van de financiële consequenties hiervan onder de werkkostenregeling?

Sollicitatiebesluit

Met ingang van 1 december 2010 is het Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers van toepassing. Het besluit is van toepassing op onder andere commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders alsmede op voorzitters en dagelijks bestuursleden van waterschappen. Onderdeel van dit besluit zijn de regels betreffende activiteiten om passende arbeid te vinden. Hiertoe wordt in overleg met een daartoe door het bestuursorgaan aan te wijzen re-integratiebedrijf een re-integratieplan opgesteld. De kosten hiervan komen voor rekening van het bestuursorgaan.

Werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor iedere inhoudingsplichtige verplicht, dus ook voor bestuursorganen. Op basis van de Wet op de loonbelasting 1964 behoren vergoedingen of verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking tot het loon. Bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking kunnen vergoedingen en verstrekkingen worden aangewezen als eindheffingsloon. Wordt een vergoeding voor de kosten van re-integratie aangewezen als eindheffingsloon, dan valt dit onder de gerichte vrijstelling en is, indien de vrije ruimte niet wordt overschreden, onbelast. Echter, het probleem bij re-integratie is dat deze vaak plaatsvindt na het beëindigen van de dienstbetrekking met als gevolg dat de vergoeding als loon uit vroegere dienstbetrekking dient te worden aangemerkt. De werkkostenregeling is dan niet van toepassing. De vergoeding is dan belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Dit is anders indien op het moment dat de vergoeding wordt betaald het bestuursorgaan ook nog loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betaalt waarop de arbeidskorting van toepassing is en aan de gebruikelijkheidstoets wordt voldaan. Is geen sprake van een dienstbetrekking, dan is reeds om die reden de werkkostenregeling niet van toepassing. Dit is anders indien is gekozen voor opting-in.

Wat betekent dit voor de gemeente?

Op het moment dat de wethouder aftreedt, dient op basis van het Sollicitatiebesluit een re-integratieplan te worden opgesteld. Kwalificeert de vergoeding van de kosten van het re-integratieplan als loon uit vroegere dienstbetrekking dan valt de vergoeding niet onder de gerichte vrijstelling van de werkkostenregeling en is de vergoeding belast.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ton van der Fits, of tot ons secretariaat via 072-5350525 dan wel per e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.