Werkervaringsplaatsen en kostenvergoedingen onder de werkkostenregeling

Veel werkgevers, waaronder gemeenten, bieden werkervaringsplaatsen aan. Gedurende een periode van maximaal zes maanden kunnen uitkeringsgerechtigden met behoud van hun uitkering werkervaring opdoen. Wat zijn de gevolgen voor de werkgever indien hij de stagiairs een onkostenvergoeding betaalt en wat is de beleidsmatige impact van deze toepassing op het HRM-beleid?

Vóór de invoering van de werkkostenregeling behoorden vergoedingen van kosten voor een behoorlijke uitoefening van de dienstbetrekking niet tot het loon. Indien de stageverlener aannemelijk heeft gemaakt dat de stagiair tot het bedrag van de vergoeding kosten maakt, bijvoorbeeld de reiskosten, kan de vergoeding onbelast worden uitbetaald en is daarmee de kous af.

Onder de werkkostenregeling is ten aanzien van vergoedingen en verstrekkingen de systematiek van de Wet op de loonbelasting ingrijpend veranderd. Invoering van de werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 verplicht zodat iedere gemeente met deze nieuwe systematiek te maken heeft. Na invoering van de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen niet langer onbelast worden verstrekt, maar behoren deze in beginsel tot het loon.

Bijkomend gevolg hiervan is dat de stagiair loon ontvangt (ook al is dat in de vorm van een onkostenvergoeding), en om die reden in fictieve dienstbetrekking staat tot de gemeente. De gemeente dient de stagiair in de salarisadministratie op te nemen met alle administratieve lasten van dien en loonheffing in te houden. Niet kan worden uitgesloten dat door het van de gemeente ontvangen loon de stagiair gekort wordt op eventuele toeslagen.

Door de vergoeding aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel ontvangt de stagiair echter geen loon en kan de gemeente de vergoeding effectief onbelast aan de stagiair uitbetalen. Wanneer er voldoende vrije ruimte is, blijft de vergoeding ook voor de gemeente onbelast. Indien de vrije ruimte wordt overschreden, is de gemeente 80% eindheffing verschuldigd.

Wat betekent dit voor de gemeente?

Gemeenten die aan stagiairs werkervaringsplaatsen aanbieden en de stagiairs een kostenvergoeding betalen, dienen zich bewust te zijn van de consequenties onder de werkkostenregeling. Door de juiste formele stappen te nemen kan de vergoeding onder de werkkostenregeling mogelijk onbelast worden uitbetaald. De vergoeding komt dan wel ten laste van de vrije ruimte. Het gevolg hiervan is dat met name in die gevallen de vrije ruimte al voor een groot deel wordt gebruikt door de vergoeding die aan wethouders wordt betaald, (nog) minder vrije ruimte resteert voor vergoedingen en verstrekkingen aan de ambtenaren. De WKR is daarom een HRM-beleidsinstrument geworden waar gepast mee om dient te worden gegaan omdat ook in letterlijke zin de vrije ruimte beperkt is.

Wilt u meer weten over het onbelast uitbetalen van een kostenvergoeding aan een stagiair of wilt u fiscale ondersteuning bij het beleidsmatig inzetten van de WKR, neemt u dan contact op met Ton van der Fits of met ons secretariaat op nummer 072 -5350525 of via de e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.