Wat wel en niet in fiscale grondexploitaties (grex)

Voor de vraag welke lasten fiscaal gezien tot de grondexploitaties mogen worden gerekend, geldt als uitgangspunt de kostentoerekening op basis van de Wet en het  Besluit Ruimtelijke Ordening. Dit is een herkenbare en gangbare methodiek binnen de grexen kosten toe te rekenen. Bij de stukken die het SVLO heeft gepubliceerd over het grondbedrijf, is dit eveneens benadrukt.

Fiscaal gezien mogen kosten in aanmerking worden genomen die in een causaal verband staan met de behaalde opbrengsten. Indien de grondverkopen als opbrengst worden beschouwd, is het de vraag welke kosten zijn gemaakt om deze opbrengsten te realiseren.  De kosten op basis van de Wet en Besluit Ruimtelijke Ordening vormen dan fiscaal het vertrekpunt.

Echter, in de praktijk blijkt dat niet altijd alle kosten worden meegenomen in een grex.  Een voorbeeld hiervan zijn de rioleringskosten.  Niet elke gemeente kiest ervoor alle aanlegkosten van de riolering toe te rekenen aan de grex. Natuurlijk worden de kosten gemaakt ten behoeve van de bouwkavels en hierbij bestaat zeker een causaal verband tussen de opbrengsten en de door de gemeente te maken kosten. Wij doelen hierbij op de uitbreiding van het rioleringsstelsel en niet de vervangingskosten.

Fiscaal geldt echter het uitgangpunt dat kosten in aanmerking kunnen worden genomen voor zover zij drukken op de belastingplichtige. Indien een gemeente op een andere wijze kosten al vergoed krijgt, kunnen deze kosten niet in aanmerking worden genomen. Als een gemeente bijvoorbeeld de extra aanlegkosten van de riolering mede bekostigt door een opslag op de tarieven van het rioolrecht kan de Belastingdienst zich zeer wel op het standpunt stellen dat deze kosten in feite al vergoed zijn. Het alsnog meenemen van deze kosten in de fiscale grex is dan niet mogelijk.

De beoordeling of alle kosten wel zijn meegenomen bij de grondexploitaties is van belang voor zowel de quick-scan teneinde te beoordelen of een overschot wordt behaald als voor  de uiteindelijke feitelijke belastingpositie. Een kritische toetsing of alle kosten zijn meegenomen in de (fiscale) grex en of deze niet op een andere wijze worden gedekt blijft daarom zeer belangrijk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Jan Batterink, of via ons secretariaat via 072 5350525 of info@efkbelastingadviseurs.nl.