Wat is de impact van de fiscale afschrijvingsbeperking

In het kader van de beoordeling of fiscaal gezien sprake is van winst/overschot, hoeft geen rekening te worden gehouden met de fiscale afschrijvingsbeperking op gebouwen. Bij het opstellen van de VPB-aangifte is dit echter anders!

De afschrijvingsbeperking

Als is voldaan aan alle materiële ondernemingscriteria en geen vrijstelling van toepassing is, kan de afschrijvingsbeperking effect hebben. Wanneer dan?

Allereerst geldt de afschrijvingsbeperking alleen voor zaken die fiscaal als bedrijfsmiddel kwalificeren. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn het eigen kantoorpand, de gemeentelijke parkeergarage of gemeentelijke (binnen)haven.

Activiteiten bij het grondbedrijf van de gemeente worden niet geraakt door de fiscale afschrijvingsbeperking. Enerzijds omdat op grond niet kan worden afgeschreven en anderzijds omdat de grondexploitatie bij gemeenten fiscaal kwalificeert als voorraad. De kwalificatie ‘bedrijfsmiddel’ of ‘voorraad’ is overigens voor meer fiscale faciliteiten relevant.

De afschrijvingsbeperking geldt alleen voor gebouwen, niet voor alle types onroerende zaken. Bij de term gebouwen moet worden gedacht aan een voor mensen betreedbaar object met wanden en een dak. Grote installaties (in de buitenlucht) vallen buiten de reikwijdte van de afschrijvingsbeperking, denk bijvoorbeeld aan de infrastructuur van de gemeentelijke haven. Objecten zoals woningen, parkeergarages en kantoorruimten kunnen, mits deze in de ondernemingssfeer vallen, wel geraakt worden door de maatregel. Ook sporthallen en gymzalen kunnen worden geraakt door de afschrijvingsbeperkende maatregel. Dit geldt echter niet voor de sport- en kunstgrasvelden omdat deze niet als gebouwen in de zin van de afschrijvingsbeperking zijn aan te merken.

Gelet op het gegeven dat de meeste activiteiten niet belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting en het grondbedrijf niet wordt geraakt, is naar onze verwachting de impact van de fiscale afschrijvingsbeperking relatief beperkt voor gemeenten.

Wilt u meer weten over de vennootschapsbelasting, neemt u dan contact op met Jan Batterink, Jits Berns, Bas de Mik of ons secretariaat via telefoonnummer 072-5350525 of stuur een e-mail naar
info@efkbelastingadviseurs.nl.