Energietransitie – een ver-van-mijn-bed-show?

Energietransitie – een ver-van-mijn-bed-show?

Gemeenten hebben een rol hebben op het gebied van CO-reductie. Sommige gemeenten sluiten nu al intentie- of samenwerkingsovereenkomsten, waarbij het doel is geformuleerd, maar waarin de vertaalslag naar concrete acties nog ontbreekt. Hoeft daarom de SOK niet nader te worden onderzocht op de mogelijke vele fiscale consequenties?

Nederland lijkt zich wat betreft de energie-/warmtetransitie pas in de beginfase te bevinden. Op dit moment zijn veel partijen op deze dossiers zoekende. Het zoekproces om een en ander goed geregeld te krijgen vraagt vaak een groot aantal jaren en vereist intensieve samenwerking. Het zijn veelal gemeenten die de plannen van anderen in eerste aanleg naar zich toe trekken. Vervolgens resulteert dit initiatief in een samenwerkingsovereenkomst en/of een samenwerkingsvehikel met deze anderen. Naast het gegeven dat een gemeente als publiekrechtelijk persoon in dit kader als overheid en als ondernemer voor de btw en/of de vpb kan optreden, is binnen de samenwerking sprake van private partijen. Woningcorporaties, energieleveranciers, maar ook gebruikers hebben uiteindelijk allemaal – naast het gemeenschappelijke doel –  een eigen belang. Daarnaast constateren wij dat verschillende betrokken partijen hun eigen fiscale (en dus ook financiële) belangen hebben. Alvorens te komen tot het sluiten van een overeenkomst is het raadzaam de verschillende hoedanigheden, belangen en fiscale posities van de betrokken partijen op het netvlies te hebben. Minstens zo belangrijk is helder te hebben hoe het vehikel van de samenwerkingsovereenkomst (als al wordt besloten een afzonderlijk vehikel ervoor in het leven te roepen) presteert jegens de betrokken deelnemers, maar ook naar de afnemers toe.

Bent u voornemens  in het kader van onder andere de dossiers verduurzaming en/of warmtetransitie een langdurige relatie aan te gaan met publieke- en/of private partners, verzuim dan niet de fiscaliteit vooraf goed te monitoren. Dit is namelijk ook van belang als tussentijds wordt besloten de overeenkomst te beëindigen en partijen onderling bedragen gaan verrekenen.

De complexiteit is weliswaar groot, maar uiteraard zijn wij graag bereid u hierbij te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met uw EFK-adviseur of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl.