Wanneer handelt een btw-ondernemer “als zodanig”?

Wanneer handelt een btw-ondernemer “als zodanig”?

In een zaak van Welcome Trust Ltd heeft de advocaat-generaal van het Hof van Justitie geconcludeerd dat sprake is van handelen als zodanig als diensten worden afgenomen in het kader van het beheer van vermogen. <klik hier>

Welcome Trust Ltd (WTL) beheert het vermogen van een charitatieve instelling op het gebied van stimuleren van medisch en farmaceutisch onderzoek en kent toelagen toe. In dat kader verricht zij beleggingsactiviteiten bestaande in de aan- en verkoop van aandelen en andere effecten waarvoor zij niet wordt aangemerkt als btw-ondernemer. Dit is gebaseerd op een eerder arrest van het Hof in een andere zaak van WTL (een volhouder!). WTL is wel geregistreerd als btw-ondernemer voor relatief geringe activiteiten op het gebied van verkoop, catering en verhuur van onroerend goed.

Voor het beheer van het vermogen maakt WTL gebruik van diensten van beleggingsbeheerders binnen en buiten de EU. WTL heeft zich niet kenbaar gemaakt als btw-ondernemer door haar btw-nummer niet te verstrekken. Op grond van de verleggingsregels in de btw-wetgeving is de heffing van btw voor deze diensten verlegd naar WTL. WTL heeft de verleggingsregeling toegepast maar is van mening dat deze regeling in haar geval niet van toepassing is omdat zij niet “een als zodanig handelende belastingplichtige” is in de zin van de BTW-richtlijn (artikel 44); zij gebruikt de diensten van de beleggingsbeheerders immers niet in het kader van haar btw-onderneming. WTL vergelijkt haar positie als vermogensbeheerder/niet-ondernemer met die van een particulier waarvoor de verleggingsregeling niet van toepassing is.

De advocaat-generaal (A-G)  legt uit dat de verleggingsregeling is ingevoerd om dubbele heffing en niet-heffing te voorkomen en moet worden gezien als een fictiebepaling van de plaats van dienst. De Uniewetgever heeft bepaald dat de voor gewone belastingplichtigen geldende regels over de plaats van een dienst ook van toepassing zijn op niet belastingplichtige rechtspersonen die voor de btw zijn geïdentificeerd. Als hiervan wordt afgeweken zou dat in veel gevallen de vaststelling van de plaats van dienst ingewikkeld maken, zowel voor ondernemingen als voor de belastingdiensten. Met de woorden ”als zodanig handelende” worden belastingplichtigen die om niet-economische bedrijfsdoeleinden diensten afnemen, niet uitgesloten.

In de Nederlandse btw-wetgeving (artikel 12, lid2) staat dat de verleggingsregeling van toepassing is als de levering wordt verricht of de dienst wordt verleend aan degene aan wie een btw-identificatienummer in Nederland is toegekend. Deze regel is in lijn met de conclusie van de AG. Het wachten is nu op een arrest van het Hof van Justitie. Dit arrest is interessant voor gemeente en provincies omdat zij diensten van niet in Nederland gevestigde ondernemers veelal afnemen als overheid/niet-btw-ondernemer. Materieel lijkt het effect gering omdat de verlegde btw veelal kan worden gecompenseerd . Een lagere uitname uit het BCF heeft echter een positieve invloed op de uitname uit het gemeentefonds. Maar naar wij verwachten zal het Hof van Justitie de lijn van de A-G volgen en blijft alles bij het oude.

Heeft u vragen over toepassing van de verleggingsregeling bij uw organisatie, neem gerust contact op met uw adviseur, mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl  of bel ons op 072 535 0525.