Wagenpark- en tractiedossier (btw en loonheffingen)

Wagenpark- en tractiedossier (btw en loonheffingen)

In hoeverre heeft uw organisatie zich verdiept in de fiscale merites rondom het wagenpark en is uw organisatie hiervoor ‘in control’? EFK Belastingadviseurs heeft het wagenpark- en tractiedossier ontwikkeld. 

Bij controles van de Belastingdienst in het kader van de loonheffingen, maar ook tijdens gesprekken in het kader van de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht, is het wagenpark een vast onderwerp. Wij constateren ook op het gebied van de omzetbelasting regelmatig dat organisaties het wagenpark fiscaal niet correct in de administratie hebben ingericht. Een onjuiste inrichting van het wagenpark in de administratie leidt tot een onjuiste en in de meeste gevallen ongunstige btw-verwerking. Vaak is aan de onjuiste inrichting tevens onjuist in het kader van de BBV. In beide gevallen is sprake van een onwenselijke situatie.

Bij fouten kan de organisatie, zowel voor de omzetbelasting als voor de loonheffingen, worden geconfronteerd met een naheffingsaanslag inclusief belastingrente en een boete. Wilt u fiscale risico’s op dit punt tot een minimum beperken, dan is het raadzaam uw organisatie ook op dit dossier ‘in control’ te brengen, dan wel te houden.

EFK Belastingadviseurs heeft het wagenpark- en tractiedossier ontwikkeld. Het wagenpark- en tractiedossier is een beheersingsmaatregel en daarmee een hulpmiddel voor de inrichting van de administratie. Het beschrijft vanuit btw- en loonheffingenperspectief aan welke fiscale verplichtingen de organisatie nog heeft te voldoen. In het voor uw gemeente op maat gemaakte wagenpark- en tractiedossier:

  • Wordt een toelichting gegeven op hoe BBV-, btw- en loonheffingen-technisch met het wagenpark dient te worden omgegaan (theorie). Bij dit onderdeel is bijvoorbeeld beschreven bij welke situaties de forfaitaire bijtellingsregeling achterwege mag blijven en is een handige beslisboom opgenomen op basis waarvan bij de verkoop van voertuigen kan worden vastgesteld of btw in rekening dient te worden gebracht.
  • Staat beschreven hoe op dit moment BBV-, btw- en loonheffingen-technisch binnen de organisatie met het wagenpark wordt omgegaan (nulmeting/ ‘as-is’).
  • Staat beschreven of op basis van de nulmeting aanpassingen noodzakelijk/raadzaam zijn om te voldoen aan de BBV-, btw- en loonheffingen-regels (ideale situatie/ ‘to-be’).
  • Wordt stilgestaan bij de vormgeving van het fiscaal dossier, zodat de organisatie op een eenvoudige wijze kan constateren of zij nog in control is en/of dient bij te sturen (dossiervorming).

 

Onderdeel van het wagenpark- en tractiedossier is het Excelbestand “Wagenpark- en tractiedossier”. In dit Excelbestand wordt opgenomen een totaaloverzicht van het wagenpark. Per voertuig wordt stilgestaan bij de algemene informatie, de btw-behandeling (inclusief eventuele toepassing van de herzieningsregeling) en de gevolgen voor de loonheffingen. Dit document is een levend document en is onderdeel van de dossiervorming. Updates zijn nodig zodra zich wijzigingen voordoen in wet- en regelgeving, in de uitwerking bij de organisatie, dan wel in het wagenpark.

Interesse of meer vragen? Neem dan gerust contact op met onze btw specialist Kelly Visser via kvisser@efkbelastingadviseurs.nl / 06‑55324705 loonheffingenspecialist Ilse Coorengel via icoorengel@efkbelastingadviseurs.nl / 06-18903565