Voor de leden van het stembureau heeft de gemeente (g)een keuze

Op 15 maart hebben tweede kamerverkiezingen plaatsgevonden. Leden van stembureaus vervullen de functie zelfstandig. De vergoeding kan dus in beginsel niet in de salarisadministratie worden verwerkt.

Geen dienstbetrekking vanwege het ontbreken van de gezagsverhouding

In 1991 heeft het Gerechtshof Den Bosch <klik hier> bepaald dat geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden op de door de gemeente aan leden van een stembureau betaalde vergoeding. In de casus heeft de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd voor uitbetaalde vergoedingen aan leden van het stembureau die tevens ambtenaar zijn van de gemeente. Het Gerechtshof is van mening dat alle leden en plaatsvervangende leden van een stembureau een zelfstandige functie vervullen en als zodanig niet in een gezagsverhouding staan tot de gemeente. Over de vergoeding aan leden/ambtenaren en leden/niet-ambtenaren is derhalve geen loonbelasting verschuldigd.

Vrijwilligersvergoeding

De leden van de stembureaus verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Betekent dit dan ook dat de vrijwilligersregeling van toepassing is indien de vergoeding minder bedraagt dan € 150?

Naast voor de vrijwilligersregeling geldende criteria, 1) maximaal € 1.500 per jaar en 2) maximaal € 150 per maand, dient tevens rekening te worden gehouden met een maximale uurvergoeding van € 4,50. In de regel zal de vrijwilligersregeling vanwege dit laatste criterium niet van toepassing zijn. De conclusie lijkt te zijn dat voor alle leden de vergoeding aan de Belastingdienst dient te worden gemeld door middel van een formulier IB 47. Deze dient door de gemeente vóór 1 februari van het volgende jaar te zijn ingediend bij de Belastingdienst. De vergoeding vormt het resultaat uit overige werkzaamheden waarover de leden van de stembureaus, na aftrek van de door hen gemaakte kosten, inkomstenbelasting zijn verschuldigd.

Alternatief

Als partijen vooraf gezamenlijk aan de Belastingdienst kenbaar maken dat zij kiezen voor ‘opting in’ (artikel 4 letter f van de Wet op de loonbelasting 1964) kan de vergoeding in de salarisadministratie van de gemeente worden verwerkt. Door de keuze ‘opting in’ geven partijen namelijk aan dat de arbeidsverhouding voor de loonbelasting dient te worden beschouwd als een dienstbetrekking. Bijkomend voordeel is dat in die situatie de werkkostenregeling kan worden toegepast. Indien de vergoeding de vrije ruimte niet overschrijdt, kan deze effectief onbelast worden uitbetaald. Hierbij plaatsen wij nog wel de kanttekening dat een op de werkplek verstrekte maaltijd aan een werknemer forfaitair dient te worden gewaardeerd op € 3,25 (2017). Ook dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte.

Gevolgen niet alleen voor de loonbelasting, maar ook voor de btw

Naast de consequenties voor de loonbelasting heeft de keuze ook gevolgen voor de btw. Zie de lezersvraag inzake lunchpakketten en maaltijdverstrekking.

Gemeenteraadverkiezingen 2018

Volgend jaar staan de volgende verkiezingen geprogrammeerd. Voor de fiscaliteit rondom deze verkiezingen valt het nodige te kiezen. Het is raadzaam dat de gemeente vooraf de juiste keuzes maakt.

Wilt u meer weten over vergoedingen aan leden van de stembureaus neemt u dan contact op met Ton van der Fits of Henk Zuidersma dan wel met ons secretariaat, zij zijn bereikbaar via 072- 5350525 dan wel via info@efkbelastingadviseurs.nl.