Vers van de pers: Streep door ondernemerschap leerlingenvervoer

Vers van de pers: Streep door ondernemerschap leerlingenvervoer

Vanmorgen heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie arrest gewezen over de vraag of gemeenten als btw-ondernemer optreden bij het verzorgen van leerlingenvervoer. Het Hof van Justitie heeft de conclusie van Advocaat-generaal Kokott gevolgd en beslist dat gemeenten hiervoor niet als btw-ondernemer optreden.

In de reeds lang lopende procedure over het leerlingenvervoer van de gemeente Borsele is wat het ondernemerschap betreft het einde in zicht. De beslissing van het Hof van Justitie luidt <klik hier>:
“Uit het voorgaande volgt, dat op de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, van de btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een territoriaal overheidslichaam dat, in omstandigheden als die in het hoofdgeding, een leerlingenvervoersdienst verricht, geen economische activiteit uitoefent en derhalve niet de hoedanigheid van belastingplichtige heeft”.

De uitkomst betekent dat gemeenten de btw die vervoersbedrijven aan hen in rekening brengen dus niet op aangifte mogen verrekenen. Over de bijdragen van de ouders is dan uiteraard geen btw verschuldigd. Toch is de procedure nog niet geheel voorbij. Immers, door EFK Belastingadviseurs is gesteld dat dan recht op compensatie zou moeten bestaan.

De vraag die dus nu nog moet worden beantwoord, is of wellicht recht bestaat op compensatie van btw.  Dit is mogelijk als de Hoge Raad het leerlingenvervoer niet aanmerkt als een individuele voorziening voor een bepaalde groep personen, maar als een algemene voorziening.  Het zal nog enige maanden duren voordat hierover uitsluitsel bestaat. Uiteraard houden wij u via onze nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen over de procedure in het leerlingenvervoer.

Hebt u vragen over de beslissing van het Hof van Justitie? Aarzelt u niet contact op te nemen met mr. D. Bos of één van onze adviseurs via ons secretariaat 072-5350525 of per e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.