Verruiming sportvrijstelling

Verruiming sportvrijstelling

Op 1 januari 2019 is sport in een geheel ander fiscaal speelveld komen te staan. Van een btw-belaste prestatie met recht op aftrek is het verworden tot een btw-vrijgestelde prestatie zonder recht op aftrek. Onder voorwaarden zijn daarnaast twee nieuwe subsidieregelingen in het leven geroepen.

Inleiding

Met ingang van dit jaar is de verruiming van de sportvrijstelling een feit. Een einde is gekomen aan de financieel gunstige btw-regeling ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Als tegenhanger zijn twee subsidieregelingen in het leven geroepen; BOSA en SPUK. De eerste regeling is bestemd voor sportinstellingen en de tweede voor gemeenten. Na bijna 5 maanden is uiteindelijk invulling gegeven aan het begrip (zelfstandig) (gemeentelijk) sportbedrijf, waardoor sommige sportbedrijven desgewenst mogen meeliften in de SPUK. De aanvraag voor 2019 moet zijn ingediend op 31 mei 2019 en de tijd begint te dringen. Een groot aantal gemeenten worden geconfronteerd met commerciële exploitanten, die de hoop hebben dat zij door de Belastingdienst als winst beogend worden gekwalificeerd. Dan zou de wetswijziging op hen niet van toepassing zijn (behalve dat het lage btw-tarief van 6% naar 9% is gegaan) en hebben zij geen ‘last’ van de in beginsel aangekondigde eindigheid van beide subsidieregelingen.

Te midden van al deze omstandigheden bevinden zich de gemeenten die één centrale gedachte hebben: hoe houd ik de sportaccommodaties open tegen voor de burgers aanvaardbare kosten. Voor het bewegen van de burger heeft de gemeente nu juist sportbeleid ontwikkeld, waarbij de accommodaties een centrale rol vervullen. Het zijn juist de accommodaties waarop de wetswijziging juist een nadelig effect heeft, de nieuw geïntroduceerde subsidieregelingen betrekking hebben, waarvoor een herverdeeleffect tot stand is gekomen. Het lijkt erop/is zo dat de gemeenten de financiële gaten mogen gaan vullen.

Omgaan met veranderingen

Gemeenten kunnen op twee manieren in de wedstrijd zitten, namelijk:

  1. de nieuwe situatie blijven vergelijken met de oude situatie en daarbij verwonderen over wat allemaal is veranderd en vervolgens trachten ‘het oude’ zoveel mogelijk te behouden door ‘ad hoc’ maatregelen te treffen welke het financieel nadeel beperken; of
  2. accepteren wat niet kan veranderen; uitgaan van de nieuwe werkelijkheid en daar zo goed mogelijk invulling aan geven, uitgaande van eerder vastgestelde politieke keuzes.

EFK Belastingadviseurs is voorstander uit te gaan van manier twee, met name omdat het rust geeft in toch al hectische tijden. De eerste manier leidt tot de constatering dat bestuurlijk gezien onvoldoende tijd aanwezig is contractuele wijzigingen tot stand te brengen. De btw-wetgeving kent in principe geen terugwerkende kracht en DAEB-besluiten kunnen niet van de ene op de andere dag worden ingetrokken. Daarnaast kunnen subsidierelaties niet zomaar worden omgezet in dienstverleningscontracten. Dit, omdat impliciet veel van wat gemeente ooit vanuit de politieke kerntakendiscussie niet als kerntaak hebben vastgesteld (en dus de hierop betrekking hebbende taak buiten de deur hebben geplaatst) met de dienstverleningsovereenkomst weer terugkomt. Een niet te vergeten aspect is dat voor te sluiten dienstverleningsovereenkomsten de gemeente aanbestedingplichtig is.

Gelet op voorstaande is het zinvoller de nog beschikbare tijd te gebruiken de SPUK aanvraag zo optimaal mogelijk samen te stellen voor begrote kosten en investeringen en, daarbij rekening te houden met:

  • de uitgebreide overgangsregeling (behoud recht op aftrek voor de bouw van de accommodatie, dat is aangevangen in 2018 en onder voorwaarden van kracht blijft zolang de bouw duurt);
  • het verschil in forfaitaire percentages 2018 ten opzichte van 2019 – voor zover veroorzaakt door de verruiming – los te laten op alle uitgaven van de gemeente waarop het percentage van toepassing is;
  • subsidiabele uitgaven die rechtstreeks van voorzieningen worden afgeboekt mee te nemen;
  • sportcoaches en combinatiefunctionarissen – voor zover werkzaam in het sportveld en terzake btw in rekening wordt gebracht;
  • Het bewegingsonderwijs (uitgesloten bij de SPUK).

Het zelfstandig sportbedrijf

Wij kunnen ons voorstellen dat u al lezende denkt: ‘Waarom staat het sportbedrijf er niet bij?’. Dat komt omdat heel veel zelfstandige sportbedrijven dit wel willen, maar de grote vraag is of de gemeente dit wel kan of mag. Vanuit het document Vragen en Antwoorden sportbedrijven, leiden wij af dat het dient te gaan om verzelfstandigde (voorheen) gemeentelijke sportbedrijven. Dit ligt opgesloten in de laatste vraag. Als vanuit dit perspectief de geformuleerde voorwaarden op het gebied van bestuurlijk en financieel belang worden gelezen, zal de mogelijkheid dit sportbedrijf in de SPUK-aanvraag te betrekken voor slechts een zeer beperkt aantal sportbedrijven in Nederland gelden. Het merendeel van de commerciële aanbieders met een plaatselijke vennootschap hebben deze ontstaansgeschiedenis niet en in de praktijk zal blijken dat niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Dit laat onverlet dat de gemeente en de plaatselijke aanbieder kunnen nadenken over de vraag of op korte termijn wel aan de voorwaarden kan worden voldaan waardoor in de SPUK aanvraag 2020 dit sportbedrijf wel kan meeliften.

Begroting 2020 en SPUK

O ja, houd er rekening mee dat die aanvraag vóór 1 december 2019 dient te zijn ingediend. Voor die aanvraag is het dan wel prettig als de begroting 2020 op het gebied van sportuitgaven inclusief btw is vastgesteld met een schatting van de te ontvangen SPUK-subsidie (17,5%). Het is dan wel raadzaam  in de risico-paragraaf te melden dat dit percentage lager kan worden vastgesteld als alle gemeenten meer aanvragen dan het subsidiegeld dat aanwezig is. Of dit laatste ook geldt voor 2019 zullen wij allen – naar wij aannemen – in of na de zomer vernemen als VWS en VSG/VNG de SPUK 2019 hebben geëvalueerd, dan wel dat op uw aanvraag een toekenning heeft plaatsgevonden waarop een korting is toegepast.

Voor nadere informatie over assistentie en advisering kunt u contact opnemen met Dick Visser of EFK Belastingadviseurs via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.