Verruiming diensttijdvrijstelling

Verruiming diensttijdvrijstelling

Het beleid van de Belastingdienst dat alleen het vakantiegelddeel van het IKB-onderdeel uitmaakt van loon over een maand, lijkt te zijn gewijzigd. In het Handboek loonheffingen 2021 is namelijk een verruiming van de berekening van ‘het loon over een maand’ te lezen.

Eind vorig jaar hebben wij een nieuwsbericht geplaatst over een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag inzake de berekening van het loon over een maand, welke de grondslag vormt voor de berekening van de vrijgestelde jubileum- en overlijdensuitkering <link>. Het beleid van de Belastingdienst dat alleen het vakantiegelddeel van het IKB onderdeel uitmaakt van loon over een maand lijkt te zijn gewijzigd. In het Handboek loonheffingen 2021 paragraaf 21.2.1. <link> is namelijk een verruiming van de berekening van ‘het loon over een maand’ te lezen, inhoudend dat, ongeacht hoe het IKB wordt besteed, 1/12 deel van alle IKB onderdelen tot het loon over een maand behoren, onder de additionele voorwaarde dat het keuzevoordeel niet terugvloeit naar de inhoudingsplichtige.

Een werknemer heeft veelal op basis van cao recht op een jubileumuitkering als hij/zij 25, 40 en 50 jaar in dienst is. In onder andere de CAR UWO, CAO Gemeenten en CAO Waterschappen is geregeld  dat het niet bestede IKB deel aan het eind van het kalenderjaar of bij einde dienstbetrekking wordt uitbetaald aan de werknemer. Voor de CAO Provincies geldt hetzelfde waarbij het IKB maandelijks wordt uitbetaald aan de werknemer, tenzij de werknemer kiest voor reservering. Het IKB vloeit in genoemde cao’s dus nimmer terug naar de inhoudingsplichtige, waardoor aan de voorwaarde wordt voldaan.

De verruiming van de definitie ‘loon over een maand’ in het Handboek Loonheffingen biedt met ingang van 2021 de mogelijkheid om bij de vaststelling van het loon over een maand als grondslag voor een vrijgestelde jubileum- en overlijdensuitkering tevens rekening te houden met de andere onderdelen van het IKB jaarbedrag, indien en voor zover de cao dat toelaat.

Voor de duidelijkheid, de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel m juncto onderdeel o Wet op de loonbelasting 1964 is van toepassing voor zover de uitkering en verstrekking niet meer bedraagt dan het loon over een maand. De werkgever kan er voor (blijven) kiezen bij de berekening van de vrijgestelde jubileumuitkering ter gelegenheid van een 25 en 40 jarig dienstverband (en overlijdensuitkering) slechts rekening te houden met het maandsalaris plus vakantiegelddeel van het IKB. De vrijstelling is niet van toepassing op de jubileumuitkering bij 50 jarig dienstverband. Deze dient als bruto loon te worden uitbetaald dan wel als eindheffingsloon te worden aangewezen en ten laste van de vrije ruimte worden gebracht.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met onze loonheffingenspecialisten Ton van der Fits via tvanderfits@efkbelastingadviseurs.nl / 06-36118572 of Ilse Coorengel via icoorengel@efkbelastingadviseurs.nl / 06-18903565.