Verkoop kortingkaarten btw-belast

In onze Nieuwsbrief van 11 juli 2014 zijn wij ingegaan op het arrest van het Hof van Justitie inzake Granton Advertising BV (C 461/12). Het arrest beantwoordt de vraag of een ondernemer die tegen vergoeding kortingkaarten uitgeeft die de houder recht geven op korting bij aangesloten bedrijven, btw verschuldigd is over het bedrag dat hij voor de kaart ontvangt.

Het antwoord luidt bevestigend. Er is inderdaad btw verschuldigd. De vragen zijn gesteld door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en dit hof heeft bij uitspraak van 2 april 2015 het oordeel van het Hof van Justitie gevolgd. Tegen het oordeel van het gerechtshof is de ondernemer echter in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft inmiddels ook uitspraak gedaan zonder inhoudelijk nog een woord vuil te maken aan de zaak <klik hier>. Daarmee is de kwestie nu definitief beslecht.

Gemeentelijk minimabeleid

Voor gemeenten is er ook een belang. In het kader van het minimabeleid verstrekt een gemeente gratis kortingkaarten aan personen/gezinnen met een beperkt inkomen. De btw die aan de gemeente in rekening wordt gebracht ter zake van de levering van de kaarten is in principe niet compensabel, omdat sprake is van een individuele verstrekking. In sommige gemeenten betaalt de gemeente ook een bedrag uit aan de ondernemers/organisaties die de korting hebben verleend. Voor zover hierbij btw op de factuur in rekening wordt gebracht is deze btw eveneens niet compensabel, omdat de gemeente niet zelf de afnemer van de prestatie is.

Voor de inwoners die niet tot de groep van minima behoren, bestaat de mogelijkheid de kaart tegen vergoeding aan te schaffen. Dan wordt de genoemde zaak voor de gemeente op een andere wijze relevant. Over deze vergoeding is namelijk 21% btw verschuldigd, maar mag zij de btw op de inkoop van de kaarten en voor zover toerekenbaar aan de btw-belaste prestatie op aangifte in aftrek brengen.

Wilt u weten of bij uw gemeente op de juiste wijze wordt omgegaan met kortingkaarten/gemeentepas? Neemt u contact op met mr. Andrea Joore via het secretariaat op 072-5350525 of e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.