Verhuur muziekstudio kwalificeert als btw vrijgestelde verhuur

Verhuur muziekstudio kwalificeert als btw vrijgestelde verhuur

Verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw-heffing. Als opteren voor btw belaste verhuur niet mogelijk is, kan in bepaalde gevallen een meer omvattende dienst (soms wel verhuurplus genoemd) uitkomst bieden. Hoewel in de onderhavige zaak belanghebbende niet kon onderbouwen dat sprake was van verhuurplus, toont de uitspraak van Hof Den Bosch wel aan dat het wel degelijk een mogelijkheid is.

Inleiding

Verhuur wordt voor de btw gekenmerkt door het feit dat de huurder voor een bepaalde tijd een recht verkrijgt om tegen betaling een bepaalde onroerende zaak te gebruiken als ware hij eigenaar met uitsluiting van anderen. Verhuur kenmerkt zich door het passieve karakter. De verhuur van een onroerende zaak is in beginsel vrijgesteld van btw-heffing, tenzij wordt geopteerd voor btw belaste verhuur.

In bepaalde gevallen worden in het verlengde van de verhuur door de verhuurder aanvullende handelingen verricht om een specifiek gebruik van de onroerende zaak door de gebruiker te faciliteren. Deze handelingen hebben, tenzij ze van ondergeschikt belang zijn, een toegevoegde waarde van betekenis. Hierbij kan gedacht worden aan het ter beschikking stellen van (een) bijzonder voor dat doel geschikte voorziening(en) in combinatie met aanvullend dienstbetoon, verricht door (personeel van) de verhuurder voor, tijdens en of na het gebruik van de onroerende zaak. Als hiervan sprake is, wordt de dienst niet als btw vrijgestelde verhuur aangemerkt, maar als een btw belaste dienst “sui generis” zijnde een andersoortige dienst (in de praktijk: verhuurplus).

De casus

In een zaak waarover Hof Den Bosch zich moest buigen ging het om de vraag of sprake was verhuurplus <klik hier>. Wat speelde er? Belanghebbende had een oude school verbouwd tot muziekstudio’s. De muziekstudio’s werden door belanghebbende btw-belast verhuurd. Het belang van belanghebbende zat in de mogelijkheid om de btw op de verbouwingskosten te verrekenen. De Belastingdienst was van mening dat in casu geen sprake was van verhuurplus, maar van btw vrijgestelde verhuur.

Volgens het Hof is van belang of de door belanghebbende ter beschikking gestelde voorzieningen en aanvullend dienstbetoon voor het doel van het gebruik van ondergeschikt belang zijn voor het ter beschikking stellen van de onroerende zaak. Van belang is wat de aard van de handeling(en) is van degene die de onroerende zaak ter beschikking stelt. De omstandigheid dat aan de huurder een ruimte ter beschikking wordt gesteld gepaard gaande met aanvullende diensten is een aanwijzing dat de rol van degene die de zaak ter beschikking stelt actiever is dan bij verhuur. In casu is belanghebbende er echter niet in geslaagd om aan tonen dat dit het geval was.

Belang voor gemeenten

Gemeenten verhuren geregeld ruimten in multifunctionele accommodaties. Hoewel de Belastingdienst terughoudend is met het onderkennen van verhuurplus, blijkt ook uit de onderhavige casus dat het wel degelijk een optie is, mits het aanvullend dienstbetoon substantieel is en kan worden onderbouwd. Dit vraagstuk kan zich zowel voordoen op gemeentelijk niveau als bij de huurder van de gemeente. In deze laatste situatie zal een verhuurplus bij de huurder het mogelijk maken dat een optie-btw-belaste verhuur mogelijk is en de gemeente toch de btw op de investeringen (en kosten) op aangifte in aftrek kan brengen.

Wilt u meer weten of de btw in uw situatie een investeringslast is of toch kan worden terugontvangen op aangifte, neem dan contact met drs. P.(Patrick) C.H. Donders LLM of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl