Verduidelijking (of beperking?) gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Verduidelijking (of beperking?) gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Werkgevers besteden steeds meer aandacht aan de vitaliteit van hun medewerkers door onder andere het aanbieden van gezonde maaltijden, mindfulness, sport, medische keuringen, griepprik etc. Ook een mooi voornemen voor 2022 zou je zeggen, maar let op! Met ingang van 1 januari 2022 is de gerichte vrijstelling enkel nog van toepassing op de zogenoemde ‘verplichte’ arbovoorzieningen.

Naar aanleiding van onduidelijkheid over de reikwijdte van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is met ingang van 1 januari 2022 de tekst van artikel 8.4a, eerste lid, onderdeel a Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 gewijzigd. Volgens het Ministerie van Financiën is de tekstuele wijziging een verduidelijking, waarmee het ministerie benadruktdat met de gerichte vrijstelling arbovoorzieningen nooit is beoogd ook voorzieningen vrij te stellen die niet direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever.

In de eindejaarsregeling <klik hier> – onderdeel 2.7 op bladzijde 18 en de toelichting van het artikel op bladzijde 28 en 29 – is de wijziging voor de gerichte vrijstelling arbovoorzieningen gepubliceerd. Tot en met 31 december 2021 gold een gerichte vrijstelling voor voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Omdat een arbeidsomstandighedenbeleid meer kan bevatten dan alleen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever, zou dit in de praktijk hebben geleid tot onduidelijkheden. Met ingang van 2022 is de gerichte vrijstelling arbovoorzieningen daarom beperkt tot voorzieningen die direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet. De zogenoemde ‘verplichte’ arbovoorzieningen. De niet verplichte arbovoorzieningen vallen – indien aangewezen als eindheffingsloon – met ingang van 2022 ten laste van de vrije ruimte.

Onder een verplichte arbovoorziening wordt verstaan: een bureaustoel, voetenbankje, beeldschermbril, veiligheidsschoenen etc. Dit betekent dat bijvoorbeeld een gezondheidscheck, een stoelmassage (niet op de werkplek) of een cursus stoppen met roken niet langer onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen kan worden gebracht. (Indien de stoelmassage plaatsvindt op de werkplek is dit een verstrekking op de werkplek die onder de nihil waardering valt).De gerichte vrijstelling geldt dus niet (meer) voor voorzieningen ter bevordering van de algemene gezondheid van de werknemer. Het vergoeden van een coronatest kan nog wel steeds gericht zijn vrijgesteld onder arbovoorzieningen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat een coronatest zorgt voor de veiligheid van de werknemer op de werkvloer. Maar een griepprik dus niet?

Wat te doen? Ga na of de arbovoorzieningen welke uw organisatie vergoedt, verstrekt dan wel ter beschikking stelt m.i.v. 2022 (nog steeds) gericht zijn vrijgesteld of dat deze ten laste van de vrije ruimte vallen.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze loonheffingenspecialisten Ilse Coorengel via icoorengel@efkbelastingadviseurs.nl / 06-18903565 of Ton van der Fits via  tvanderfits@efkbelastingadviseurs.nl / 06-36118572.