Toekomst SPUK en BOSA?

Toekomst SPUK en BOSA?

De BOSA en de SPUK zoals wij die momenteel kennen lopen tot en met 2023. Op het nieuwe kabinet rust de taak tijdig tot een nieuwe regeling te komen. Hoewel momenteel nog geen duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de SPUK en de BOSA in de toekomst zal worden vormgegeven werpt de staatssecretaris van  Volksgezondheid, welzijn en sport (hierna: VWS) eind 2021 wel al een blik vooruit.

Op 25 november 2021 heeft de staatssecretaris van VWS een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij ingaat op het toekomstig sportbeleid. In de brief besteedt hij ook aandacht aan de toekomst van de BOSA en de SPUK, mede naar aanleiding van de tussenevaluatie van de regelingen.

Uit de tussenevaluatie volgt dat de BOSA en de SPUK doeltreffende beleidsinstrumenten zijn en moeten worden behouden. Wel is van belang dat duidelijke beleidsdoelstellingen worden geformuleerd. De SPUK zorgt volgens het ministerie van VWS ervoor dat bezuinigingen in nieuwbouw en onderhoud van sportaccommodaties worden voorkomen, wat bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod. Daarnaast zorgt de SPUK ervoor dat sport betaalbaar blijft voor eindgebruikers. Nadeel van de huidige SPUK zijn de administratieve lasten voor gemeenten. In de evaluatie is de aanbeveling opgenomen het voorschot via een andere methode vast te stellen en zo de administratieve lasten voor gemeenten bij de aanvraag te verminderen.

De BOSA en de SPUK lopen tot en met 2023, het nieuwe kabinet moet besluiten over het al dan niet doorzetten van de regelingen vanaf 2024. In de vorenbedoeld evaluatie wordt het eerste kwartaal van 2023 als uiterste communicatiemoment genoemd. De staatssecretaris van VWS geeft aan dat de Tweede Kamer eind van dit jaar zal worden geïnformeerd over de belangrijkste contouren van de nieuwe regeling(en) die met ingang van 2024 zullen gelden.

Wij onderschrijven de noodzaak vroegtijdig duidelijkheid te geven over de wijze waarop de BOSA en de SPUK vanaf 2024 vorm worden gegeven. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen.

Tenslotte wijzen wij erop dat vanaf 1 januari 2022 de BOSA is aangepast. Het minimum bedrag is gehalveerd van € 5.000,- tot € 2.500,- waardoor het voor amateursportorganisaties met kleine kwalificerende uitgaven mogelijk wordt gebruik te maken van de regeling.

Heeft u vragen over de SPUK of de BOSA neemt u dan contact op via 072 5350525 of via info@efkbelastingadveurs.nl