Tijdig aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel essentieel

Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel dient de werkgever te beschikken over een zogenaamde doelgroepverklaring. Uit de doelgroepverklaring blijkt dat de werknemer aan de voorwaarden voor het loonkostenvoordeel voldoet. Van cruciaal belang is dat de doelgroepverklaring tijdig wordt aangevraagd.

Met ingang van 1 januari 2018 is het loonkostenvoordeel (hierna: LKV) ingevoerd. Het LKV vervangt de tot 1 januari 2018 geldende premiekortingen arbeidsgehandicapte en oudere werknemers. Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of herplaatsen uit de groepen:

  1. Oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
  2. Werknemers met een arbeidsbeperking;
  3. Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden; en
  4. Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers.

De werknemers dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals het verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en voor zover het de eerste drie groepen betreft, het in de zes maanden voor indiensttreding, niet bij deze werkgever in dienst waren. Om aan te tonen dat aan de voorwaarden wordt voldaan is een doelgroepverklaring, af te geven door het UWV dan wel in sommige gevallen door de gemeente, vereist. De werknemer dient deze doelgroepverklaring aan te vragen binnen drie maanden na indiensttreding dan wel herplaatsing. Tijdige aanvraag is een absolute voorwaarde.

In de praktijk blijkt dat werknemers alvorens zij in dienst treden bij een nieuwe werkgever stage lopen. Indien tijdens de stage een reële beloning dan wel een stagevergoeding wordt betaald is de stagiair feitelijk respectievelijk fictief in dienst bij die werkgever en begint de drie maandstermijn te lopen. Soms realiseren werkgevers zich niet dat een stagiair in dienstbetrekking is en vragen niet om een doelgroepverklaring. Indien de werknemer na de betaalde stage een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden, en eerst dan een doelgroepverklaring aanvraagt, kan het zijn dat de drie maandstermijn is verlopen en de doelgroepverklaring niet wordt afgegeven. Dit is natuurlijk zonde, aangezien de werkgever dan geen aanspraak kan maken op het LKV. Hij derft dan maximaal € 6.000 per jaar gedurende maximaal drie jaar. Overigens komt de werkgever ook tijdens de stageperiode in aanmerking voor het LKV, indien tijdens de stage een beloning wordt betaald.

Belang voor de gemeente

Voor werknemers uit een van de hierboven genoemde groepen die een betaalde stage lopen bij de gemeente, later de gemeente in aanmerking komen voor het LKV. Dit geldt zowel voor de periode  tijdens de stageperiode als daarna, als de stagiaire in dienst wordt genomen. Voor de betaalde stageperiode kan een doelgroepverklaring worden aangevraagd, zolang de drie maandstermijn nog niet is overschreden.

Hebt u vragen over het LKV of de doelgroepverklaring, neemt u dan contact op met Ton van der Fits, of het secretariaat op telefoon 072 5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.