Te laat en toch op tijd…

Te laat en toch op tijd…

Volgens de Hoge Raad mag een gerechtshof niet ambtshalve beoordelen of een verzoek om teruggaaf tijdig is ingediend. Als partijen gezamenlijk verklaren dat een verzoek tijdig is ingediend moet het gerechtshof daarvan uitgaan.

De casus <klik hier>

Een vennootschap verhuurt een onroerende zaak waarbij de verhuurder en huurder hebben geopteerd voor btw-belaste verhuur. In het tweede kwartaal van 2010 stopt de huurder met betalen van huur. In april 2012 sluiten beide partijen een vaststellingsovereenkomst waarbij de huurvordering als een rekening-courantschuld wordt verwerkt. Op 1 september 2013 wordt de huurovereenkomst beëindigd. De verhuurder heeft de over de huur verschuldigde btw over de periode tweede kwartaal 2010 tot en met 30 september 2013 afgedragen aan de belastingdienst. De verhuurder is in april 2014 failliet gegaan.

In mei 2014 heeft de curator in het faillissement van de verhuurder een verzoek om teruggaaf van btw over de periode 2010 tot 2013 ingediend bij de Belastingdienst. Dit verzoek is door de inspecteur afgewezen. Op 14 december 2015 dient de curator opnieuw een verzoek om teruggaaf van btw in over de periode 2010 tot 2013 omdat volgens de curator pas in het derde kwartaal 2015 is komen vast te staan dat de vordering oninbaar was. Ook dit verzoek word door de inspecteur afgewezen. Bij gerechtshof Den Bosch was in geschil of het verzoek van december 2015 kwalificeert voor teruggaaf van btw op grond van het toenmalige artikel 29 van de Wet OB: teruggaaf wordt verleend als komt vast te staan dat en vordering niet is en niet zal worden betaald. Het gerechtshof beoordeelt niet of het juist is dat in het derde kwartaal 2015 is komen vast te staan dat de vordering oninbaar is maar concludeert dat het verzoek uit mei 2014 te laat was ingediend en dat het verzoek van december 2015 dan zeker te laat is ingediend. Om die reden wordt het verzoek niet toegekend.

De Hoge Raad stelt vast dat zowel de belanghebbende als de inspecteur uitdrukkelijk hebben verklaard dat het verzoek van december 2015 tijdig is ingediend en oordeelt dat het al dan niet tijdig indienen daarmee buiten de rechtsstrijd is komen te liggen. Omdat door het gerechtshof is vastgesteld dat de vordering niet zal worden betaald is terecht een verzoek om teruggaaf ingediend en geeft de Hoge Raad de curator gelijk.

De praktijk

Wat is nu zo merkwaardig aan deze zaak? De curator dient op 14 december 2015 een verzoek om teruggaaf in over het derde kwartaal 2015. Dit is binnen 6 weken na het indienen van de aangifte derde kwartaal 2015 en wordt daarom behandeld als bezwaar tegen eigen aangifte. In die zin is het bezwaarschrift, formeel gezien, tijdig ingediend. Door dit enkele feit bij het gerechtshof te bevestigen verklaart de inspecteur mede dat het verzoek om teruggaaf tijdig is ingediend. Niet duidelijk is of de inspecteur heeft gesteld dat het verzoek weliswaar formeel tijdig is ingediend maar dat het teruggevraagde bedrag in een ander tijdvak had behoren te worden teruggevraagd. Gevolg is dat de curator door de Hoge Raad in het gelijk wordt gesteld. Waarschijnlijk heeft de inspecteur een andere uitkomst in gedachte gehad want dan had hij zich de weg naar de rechter kunnen besparen en de curator al eerder de btw terug kunnen geven. Voor de curator een mooie opsteker, hij was te laat maar toch nog op tijd.

De gemeentelijke praktijk

Uit deze procedure blijkt maar weer dat formele bepalingen in de belastingwetgeving “van fatale aard” zijn. De wetgeving is inmiddels gewijzigd. Gemeenten dienen de onbetaald gebleven btw terug te vragen in het tijdvak waarin het moment valt waarop de termijn van 12 maanden na het opeisbaar worden van de factuur is gelegen. Na dit tijdvak bent u in beginsel te laat. Het gemeentelijk debiteurenbeheer vindt meestal plaats in het kader van het jaarrekeningwerk. Misschien dat u met de inspecteur afspraken kunt maken dat u alsdan toch nog op tijd bent.

Wilt u meer weten over de wijze waarop wij u hierbij van dienst kunnen zijn, neem dan contact op met mr. F.P. van den Eijnden of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl