Nieuwe bouwstenen vennootschapsbelasting en gevolgen voor overheden

Nieuwe bouwstenen vennootschapsbelasting en gevolgen voor overheden

Om de zoveel jaar wordt het Nederlandse belastingstelsel getoetst op mogelijke verbeteringen en vereenvoudigingen. In dit kader is op 18 mei 2020 het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’  <klik hier> verschenen waarin voorstellen met betrekking tot de vennootschapsbelasting zijn aangedragen die relevant zijn voor overheden. Meer lezen

Vennootschapsbelasting – Stand van zaken (juni 2018)

Op dit moment is de stand van zaken als volgt. De verwachting is dat een vaststellingsovereenkomst (VSO) eraan komt inzake de beginbalans voor grondexploitaties (GREX), de discussie gaande is wat tot het normale vermogensbeheer behoort en is de vraag aan de orde of afvalopbrengsten als een afzonderlijke economische activiteit kan worden beoordeeld. Een nadere toelichting. Meer lezen

BBV grondnotitie en VPB, hand in hand?

Op 16 maart 2016 is de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV gepubliceerd. In onze vorige nieuwsbrief zijn wij al op een aantal punten van de notitie ingegaan. Echter gelet op het feit dat de meeste gemeenten alleen voor het grondbedrijf met de VPB worden geconfronteerd gaan wij graag in op nog een aantal zaken uit de notitie en dan vooral op hoofdstuk 6.  Meer lezen

Discussie fiscale kwalificatie van belastingopbrengsten

Discussie fiscale kwalificatie van belastingopbrengsten

Vanuit de Unie van waterschappen heeft ons het nieuws bereikt dat de Belastingdienst bij waterschappen het standpunt heeft ingenomen dat belastingopbrengsten ook dienen te worden toegerekend als opbrengst bij het toetsen van de winstgevendheid van activiteiten. Het is ons daarbij niet duidelijk of gedoeld wordt op alle belastingopbrengsten of alleen specifieke zoals bijvoorbeeld de zuiveringsheffing. Hieronder gaan wij kort in op dit bericht. Meer lezen