De koepelvrijstelling: achtergrond en doelstelling

Veel gemeenten met ambtelijke fusieplannen of gemeenten die ze hebben uitgevoerd zitten met het vraagstuk of de prestaties van de fusieorganisatie aan de deelnemende gemeenten (grotendeels) onder het bereik van de koepelvrijstelling vallen. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de koepelvrijstelling niet toepasbaar is en dat alle prestaties onder de heffing van btw vallen. Het Hof van Justitie heeft recent een arrest gewezen waarin nog eens wordt uitgelegd wat de ratio van de koepelvrijstelling is. Meer lezen

Koepelvrijstelling, recente ontwikkelingen

De koepelvrijstelling mag zich verheugen in een grote belangstelling. Gemeenten die samenwerken krijgen in ruime mate te maken met de voorwaarden waaronder de vrijstelling mag worden toegepast. De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit toegezegd dat gemeenten die door de samenwerking met andere gemeenten tegen een fors btw-probleem aanlopen, tegemoet zou moeten komen. Dit naar aanleiding van toezeggingen van de Europese Commissie over een ruimere toepassing van de vrijstelling. Intussen lopen bij het Hof van Justitie diverse zaken die de koepelvrijstelling betreffen, en in één ervan heeft de Advocaat-Generaal inmiddels een conclusie genomen. Het betreft een Luxemburgse zaak en de Europese Commissie is van mening dat Luxemburg de richtlijnbepaling niet correct heeft geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Meer lezen

Ambtelijke fusies en de koepelvrijstelling

Inmiddels zijn al weer enkele weken verstreken na het verschijnen van het bericht dat de koepelvrijstelling kan worden toegepast bij (gemeentelijke) ambtelijke fusies. Een besluit is toegezegd, het hoofdzakelijkheidscriterium (70%) wordt geïntroduceerd, hard- en software wordt op de site van de Belastingdienst getypeerd als ICT, terugwerkende kracht wordt gemeenten onthouden en volgens sommige advieskantoren leidt de koepelvrijstelling tot een nieuwe beperking van het recht op aftrek. Een korte stand van zaken. Meer lezen


1 2