Nieuw beleidsbesluit vennootschapsbelasting belastingplicht stichtingen & verenigingen.

De staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst (hierna: de staatssecretaris) heeft recent een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd over de belastingplicht van stichtingen & verenigingen. Hierin gaat de Staatssecretaris in op een aantal criteria voor het beoordelen van de belastingplicht, zoals deelname aan het economische verkeer en het winststreven. Uit het besluit blijkt mede dat toelichtingen voor overheidsbedrijven nu ook worden gehanteerd voor publieke en private stichtingen & verenigingen.

Hoewel de inhoud niet direct van toepassing is op publiekrechtelijke lichamen, komt het veelvoudig voor dat deze stichtingen en verenigingen als verbonden partij hebben. Regelmatig treedt een publiekrechtelijk lichaam op als subsidieverstrekker en dit beleidsbesluit kan mede betrekking hebben op dergelijke subsidies. Het onderdeel 2.3 Winststreven van het besluit <klik hier> kan daarom  relevant zijn voor uw organisatie.

Zo wordt een winststreven niet veronderstelt als de ontvanger van de subsidie de eventuele overschotten moet aanwenden overeenkomstig de subsidiedoeleinden of deze dient terug te betalen aan de subsidieverstrekker. Met name dit laatste aspect verdient aandacht bij het verstrekken van subsidies door publiekrechtelijke lichamen.

Regelmatig ontvangen instellingen naast subsidies op contractbasis bijdragen van een publiekrechtelijke organisatie voor dezelfde type activiteiten. De activiteiten zouden anders subsidiabel zijn. Hiervoor geldt onder de hieronder genoemde voorwaarden dat de instelling wordt verondersteld geen winststreven te hebben. De beoordeling heeft plaats op het niveau van de instelling als geheel en niet op het niveau van de afzonderlijke activiteit(en).

  1. De instelling verricht uitsluitend gesubsidieerde, dan wel gesubsidieerde en subsidiabele activiteiten.
  2. De instelling financiert de activiteiten hoofdzakelijk (70%) met subsidies en aanvullend met:
  3. eigen bijdragen van degenen voor wie de instelling de gesubsidieerde activiteiten verricht, en;
  4. vergoedingen die op contractbasis worden ontvangen van gemeenten, eventueel aangevuld met eigen bijdragen voor wie de instelling de gesubsidieerde activiteiten verricht.
  5. Overschotten worden feitelijk en statutair besteed aan de subsidiedoeleinden dan wel terugbetaald.
  6. De instelling heeft feitelijk en statutair geborgd dat de contractbijdragen uitsluitend kunnen worden aangewend voor de gesubsidieerde dan wel subsidiabele activiteiten.

Kortom, voor publiekrechtelijke organisaties die subsidies aan stichtingen en verenigingen verstrekken is het raadzaam te controleren of de ontvangen gelden binnen het kader van het beleidsbesluit valt. Het zal tenslotte niet de bedoeling zijn dat een deel van de verstrekte subsidie bij de ontvanger wordt belast met vennootschapsbelasting.

Wilt u meer weten of mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw EFK-adviseur of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl of bel naar 072-5350525.