Snippergroen en overdrachtsbelasting

Snippergroen en overdrachtsbelasting

Gemeenten bieden eigenaren van woningen soms aan de aan de tuin grenzende openbare groen in eigendom over te nemen (snippergroen). Ter zake van de verwerving van de eigendom is vanaf 2021 8% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Huidige situatie

Het op Prinsjesdag gepresenteerde Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting <klik hier> en de bijbehorende Memorie van Toelichting <klik hier>, heeft de meeste aandacht gekregen vanwege de eenmalige vrijstelling voor starters. Het wetsvoorstel bevat ook elementen die minder gunstig uitvallen, te weten:

–      Het tarief van 6% stijgt naar 8% (7% was al eerder aangekondigd);

–      Aanhorigheden kunnen alleen onder de 2% of de vrijstelling voor starters vallen als zij gelijktijdig met de woning in eigendom worden verworven;

–      De verwerving van een woning valt alleen nog onder het 2% als de verwerver er zelf in gaat wonen.

De voorgaande wijziging heeft onder andere gevolgen als de gemeente snippergroen aanbiedt aan burgers. Of de gemeente het snippergroen aanbiedt om kosten te besparen op het onderhoud van het openbaar groen, of dat burgers hun tuin graag willen verlengen c.q. willen verbreden, het verkrijgen van een dergelijke aanhorigheid bij de woning valt alleen in 2020 nog onder het lage overdrachtsbelasting tarief van 2%. Vanaf 2021 zal dit veranderen.

Gemeentelijke praktijk vanaf 2021

Snippergroen wordt door gemeenten aan huidige eigenaren van woningen aangeboden c.q. op verzoek (en na gemeentelijke instemming) in eigendom overgedragen. Daar deze overdracht niet gelijktijdig zal plaatsvinden met een eigendomsoverdracht van de woning, is het lage tarief voor een woning hier niet (meer) op van toepassing. De particuliere kopers hebben vanaf 2021 rekening te houden met 8% overdrachtsbelasting (het nieuwe algemene tarief).

Als de gemeenten de kosten van overdrachtsbelasting voor hun rekening nemen in de situatie van ‘vrij op naam’, hebben de gemeenten er rekening mee te houden dat zij 8% overdrachtsbelasting hebben te voldoen (effectief 8/108 van de verkoopprijs).

Met name als de gemeente nog af wil van bepaalde gedeelten van het openbaar groen, is het aantrekkelijk de eigendomsoverdracht nog in 2020 te laten plaatsvinden.

Mocht u meer willen weten over de overdrachtsbelasting 2020 of 2021, neem contact op met uw EFK-adviseur of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mail bericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl