Schuldhulpverlening of budgetbeheer: btw-vrijstelling geen eenvoudige zaak

Schuldhulpverlening of budgetbeheer: btw-vrijstelling geen eenvoudige zaak

Omvat de btw-vrijstelling voor schuldhulpverlening ook budgetbeheer,-begeleiding en -advisering als de diensten worden verricht aan personen met een beperking die zijn opgenomen in een instelling? Is dit laatste genoeg om een btw-dienst het benodigde sociale karakter mee te geven en een beroep te kunnen doen op de btw-vrijstelling, ook als die werkzaamheden door een ondernemer worden uitgevoerd buiten de instelling?

De casus

Op deze vraag heeft de rechtbank in 2018 een antwoord gegeven <klik hier>> en heeft geoordeeld dat de werkzaamheden van de ondernemer vallen onder de btw-vrijstelling. De inspecteur is het niet eens met de uitkomst en heeft hoger beroep aangetekend. Het gerechtshof komt in een uitgebreide analyse <klik hier> tot het oordeel dat de btw-vrijstelling voor schuldhulpverlening zeer ‘eng’ moet worden uitgelegd. Mede vanwege het veelal ontbreken van ‘problematische schulden’, komt het gerechtshof niet toe aan het toepassen van de btw-vrijstelling voor schuldhulpverlening. Hierdoor zijn de resterende diensten op het gebied van budgetbeheer, – begeleiding en –advisering volgens het gerechtshof beter te vergelijken met de diensten van een administratiekantoor. Voor deze diensten is geen btw-vrijstelling beschikbaar en heeft de Belastingdienst, naar het oordeel van het gerechtshof, terecht een naheffingsaanslagen opgelegd. Kortom, het gerechtshof komt tot een geheel ander oordeel dan de rechtbank.

Gemeentelijke praktijk

Gemeenten geven soms opdracht aan ondernemers om vergelijkbare werkzaamheden voor specifieke burgers uit te voeren. In het (recente) verleden kon daarbij worden uitgegaan van een btw-vrijstelling, maar op basis van het oordeel van het gerechtshof zal eerder sprake zijn van een btw-belaste prestatie. U kunt als gemeente dan ook een factuur met btw verwachten. De verwerking van de btw zal dan veelal verlopen volgens het label ‘kostprijsverhogend’, omdat het een individuele verstrekking betreft aan een derde.

Met de uitspraak van de Hoge Raad inzake de btw op re-integratiediensten <klik hier>, kan dit btw-label zeer waarschijnlijk worden gewijzigd in ‘compensabel’. Immers, als de gemeente opdracht geeft aan een derde budgetbeheer uit te voeren bij een inwoner, zal de gemeente dit doen in het kader van een andere wettelijk opgedragen taak. Dan is opeens het opgelegde budgetbeheer of schuldhulpverlening een noodzakelijk voorwaarde geworden om bijvoorbeeld voor een uitkeringsgerechtigde een re-integratietraject te gaan opstarten. Als een gemeente in het kader van de wettelijke taak dwingende voorwaarden stelt, kan weliswaar sprake zijn van een ‘individuele bevoordeling’, maar het gemeentelijk belang overstijgt dit nevenaspect en rechtvaardigt dat de btw voor compensatie in aanmerking komt.

Administratieve ontdekkingstocht?

In meerdere gemeentelijke administraties worden dit type uitgaven in een subadministratie op cliëntenniveau verwerkt (AVG-proof) en worden periodiek via één totaalbedrag in de hoofdadministratie verwerkt. Dan wordt het monnikenwerk vast te stellen voor welke bedragen de gemeente alsnog recht heeft op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds.

Kunt u daarbij onze hulp goed gebruiken, neem dan contact op met uw EFK-adviseur, ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl en vraag naar onze deskundige fiscaal-administratieve dienstverlening.