Schuldhulpverlening en btw

Recentelijk heeft het Ministerie van Financiën een verzoek toegewezen een standpunt van de landelijke kennisgroep Omzetbelasting openbaar te maken. Dit standpunt is uit 2014 en geeft inzicht in de activiteiten van schuldhulpverlening en beschermingsbewind. Maar bij introductie van het bcf was wat bijzonders aan de hand met schuldhulpverlening. Wat was dat ook al weer?2003

De bijzonderheid van schuldhulpverlening heeft te maken met de destijds ingevoerde kruisjeslijst (bijlage 3 van het informatiepakket maart 2003, <klik hier>) . In deze lijst stond aangekruist of sprake is van een ondernemersactiviteit (btw-belast of btw-vrijgesteld) een overheidstaak dan wel een niet-ondernemersactiviteit. Vervolgens werd in de lijst aangegeven of de in rekening gebrachte btw op aangifte in aftrek kan worden gebracht (A), niet verrekenbaar is op aangifte (NA), voor compensatie in aanmerking komt (C) dan wel van compensatie is uitgesloten (NC).

In regel 53 staat de schuldhulpverlening opgenomen en daarbij wordt aangegeven dat sprake is van een wettelijk taak. Echter het is de enige activiteit waarvoor geen kruisje is geplaatst in de kolommen die aangegeven op welke wijze de btw moet worden verwerkt.

De praktijk

In de huidige praktijk wordt veelal ervan uitgegaan dat de activiteiten als kostprijsverhogend ( NA/NC) worden geadministreerd. De reden daarvoor is dat de Belastingdienst aangeeft dat de individuele burger is gebaat bij het verlagen c.q. verdwijnen van de schuld. Als de activiteit is geborgd binnen een gemeentelijk kredietbank, zal sprake kunnen zijn van het verstrekken van leningen tegen een lage rentevergoeding (btw-vrijgestelde activiteit).

Toch zullen er omstandigheden zijn dat de activiteit in een ander kader plaatsvindt en dan is het maar de vraag of kostprijsverhogend een juist label is. Wij denken met name aan situaties waarin burgers niet zelf kiezen voor schuldhulpverlening, maar dat gemeenten de schuldhulpverlening aan hen opleggen. Dit doet zich voor bij mensen die een uitkering krijgen. Voor hen is/lijkt geen financiële prikkel aanwezig terug te keren naar een normaal arbeidsproces met een regulier inkomen. Alle extra inkomsten gaan tenslotte naar de schuldeisers. Voor de ogenschijnlijke uitzichtloze situatie willen gemeenten nog wel eens schuldhulpverlening contracteren. Daardoor wordt eerst de financiële situatie aangepakt alvorens zij het proces van re-integratie gaan opstarten. In een dergelijke situatie is schuldhulpverlening geen doel op zich maar een noodzakelijk voorwaarde om überhaupt met de betrokken persoon een re-integratietraject in te gaan. Hierdoor bestaat de kans  dat de uitkeringssituatie kan worden beëindigd. En dat laatste is tenslotte nog steeds het (overheids)belang van gemeenten. Het recht op compensatie zou hiervoor niet mogen zijn uitgesloten.

De kans dat de gemeente een factuur met btw ontvangt is sinds 2006 kleiner geworden vanwege het introduceren van een btw-vrijstelling voor instellingen die werkzaam zijn op het gebied van schuldhulpverlening. Het gaat daarbij met name gaat om activiteiten van (gemeentelijke) kredietbanken die als zodanig zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Publicatie beleid landelijke kennisgroep

Het document <klik hier> maakt een duidelijk verschil tussen de btw-vrijgestelde schuldhulpverleningsactiviteiten en de daarvan uitgezonderde activiteit bewindvoering (btw-belast). Voor medewerkers van de gemeentelijke kredietbank is het zeker handig kennis te nemen van het document.

Als kostprijsverhogende activiteiten geen doel op zichzelf zijn, maar een middel om uitvoering te geven aan compensabele overheidshandelingen, is het zeker van belang contact op te nemen of in uw specifieke situatie toch tot compensatie van btw kan worden overgegaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur of met Henk Zuidersma  via 072-5350525 of stuur een e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.