Schoon zicht op 2021!

Schoon zicht op 2021!

Het jaar 2020 zal voor altijd de geschiedenis in gaan als een bijzonder jaar. Een jaar waarin het nieuwe normaal werd geïntroduceerd en waarin we hebben leren werken en leven op afstand in een anderhalvemetersamenleving. Wat btw betreft is het ook een bevlogen jaar geweest.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat gemeenten bij de exploitatie van begraafplaatsen handelen als btw (vrijgestelde) ondernemer, wat de discussie over de reikwijdte van het handelen als overheid weer heeft aangewakkerd. Daarnaast heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of kosten die een gemeente maakt in het kader van re-integratie compensabel zijn. Een fiscale belangenafweging die in het voordeel van gemeenten is beslist. Bij re-integratie staat volgens de Hoge Raad het collectieve belang voorop en is het individuele belang ondergeschikt. De btw op de kosten die de gemeente maakt in het kader van re-integratie zijn dus niet uitgesloten van compensatie. Voor zover dit niet is gebeurd kan de btw op deze kosten over de jaren 2015 tot en met 2019 alsnog worden gecompenseerd. Een ander onderwerp dat menig gemeenteambtenaar en btw-liefhebber de afgelopen tijd heeft beziggehouden is de vraag of de bijdragen die gemeenten hebben ontvangen van Stichting Afvalfonds belast zijn met btw. Volgens het ministerie van Financiën en de Belastingdienst wel. Als gevolg van dit standpunt zijn veel gemeenten geconfronteerd met aanzienlijke bedragen aan belastingrente. EFK Belastingadviseurs is voor een groot aantal gemeenten een procedure begonnen met als doel de belastingrente van tafel te krijgen. Wordt vervolgd!

Het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ EU) heeft in 2020 weer een groot aantal uitspraken gedaan die van belang zijn voor de btw praktijk. Een arrest dat we nog niet hebben besproken is het arrest van Stichting Schoonzicht <klik hier>. In deze zaak gaat het om de vraag of de Nederlandse regelgeving met betrekking tot herziening van btw op investeringsgoederen in strijd is met de BTW-richtlijn. Volgens het HvJ EU is de Nederlandse herzieningsregeling, waarbij de herziening in één keer plaatsvindt bij ingebruikname van een onroerende zaak, niet in strijd met de unierechtelijke herzieningsregels.

Echter deze herziening bij ingebruikneming wordt nog wel gevolgd door een herziening op het einde van hetzelfde jaar volgens het fiscale gebruik in dat jaar van ingebruikneming. Daarmee zijn wij voor de gemeenten op 31 december uitgekomen, de datum waarop nog een aantal zaken uw aandacht verdienen.

Eindejaarstip btw

Mengpercentages

Zijn de verhoudingen nog steeds hetzelfde of dient er een aanpassing te worden doorgevoerd?

Forfaitaire percentages

Zijn de basisuitgangspunten nog steeds hetzelfde, dan kunnen de percentages voor het nieuwe jaar worden ingevoerd. Zijn er wijzigen in takenpakket of verschuivingen in de onderliggende uitgangspunten dan wel is sprake van een wetswijziging (zoals voor sport in 2019) dan dient een nieuw percentage te worden vastgesteld.

Herziening onroerende zaken

Investeringen worden fiscaal negen jaar na het jaar van eerste ingebruikneming gevolgd. Wijzigingen in het gebruik in een jaar kunnen leiden tot correcties in de btw en de bcf-sfeer op zowel investeringsniveau als exploitatieniveau (zie ook mengpercentage hiervoor). Wij adviseren om na te gaan of er correcties noodzakelijk zijn. Gebruik hiervoor uw vastgoeddossier.

Voor investeringen in 2020 is het raadzaam de verdeling van de btw (bij ingebruikneming en op balansdatum) vast te leggen in het vastgoeddossier.

Herziening roerende zaken

Deze investeringen worden fiscaal vier jaar gevolgd na het jaar van eerste ingebruikneming. Dit geldt op zowel investerings- als exploitatieniveau. Voor het bcf hoeft de investerings-btw niet te worden gecorrigeerd als een levering in jaar 2 tot en met 5 heeft plaatsgevonden.

Openstaande debiteuren en crediteuren

Strikt genomen is de balansdatum niet het juiste moment, maar op balansdatum worden echter altijd de debiteuren en de crediteurensaldi gecontroleerd.  Het is  raadzaam ook te kijken naar de btw-component. Is uw factuur nog niet betaald na 12 maanden na het opeisbaar worden van de factuur, dan kunt u de reeds afgedragen btw terugvragen. Heeft een nog openstaande factuur van een crediteur dan dient u de op aangifte terugontvangen btw weer terug te betalen. Voor het bcf geldt echter een betalingstermijn van 24 maanden alvorens u de geclaimde btw dient terug te betalen.

Kantine

Heeft u een kantine in eigen beheer,hier valt ook de kantine onder die door een cateraar wordt verzorgd op basis van een openboekmethode, dan dient u te toetsen of de bevoordeling van de werknemers boven de € 227,- uitkomt.

Praktische zaken

  • Sluit oude kostenplaatsen/boekingscombinaties af en schoon de labellijst op
  • Verwerk het standpunt inzake afval in de administratie op basis van u ingenomen standpunt en leg vast hoe u handelt als uw standpunt afwijkt van het standpunt van het Ministerie van Financiën/Belastingdienst. U kunt hierbij ook gebruikmaken van ons Afval Compliance Advies.


Eindejaarstips loonheffingen

Reiskostenvergoedingen

Per 1 januari 2021 vervalt het besluit van 16 juni 2020, inhoudend dat met betrekking tot de reiskostenvergoedingen onder voorwaarden thuiswerkdagen als reisdagen mogen worden aangemerkt. Vergoeding van reiskosten kan vanaf 2021 alleen nog over de werkelijke reisdagen. Of de praktische regeling (214 dagen) ook in 2021 nog kan worden toegepast hangt sterk af van de feitelijke situatie. Het verdient aanbeveling de door werkgever in interne regelingen opgenomen reiskostenvergoedingen aan te passen aan de nieuwe situatie.

Thuiswerkvergoedingen

Ook in 2021 zullen werknemers nog regelmatig thuiswerken. Indien werknemers hiervoor een vergoeding ontvangen houdt u er rekening mee dat een vergoeding van Arbo-voorzieningen en van de kosten van internet thuis gericht zijn vrijgesteld en de vergoeding van de kosten van energie en dergelijke ten laste van de vrije ruimte komen.

Pseudo eindheffing

Naar verwachting zal in 2021 een RVU drempel worden ingevoerd. Dit betekent dat over een ontslagvergoeding betaald aan een werknemer die vervroegd met pensioen gaat de 52% pseudo eindheffing niet van toepassing is over een bedrag ad € 1.767 per maand onder de voorwaarde dat het vervroegd pensioen ingaat maximaal 36 maanden voor het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.

Werkkostenregeling

Vanaf 2020 dient de eindheffing werkkostenregeling uiterlijk te worden aangegeven in de loonaangifte over de maand februari, in te dienen en te betalen uiterlijk eind maart.  Dit is een maand later dan voorgaande jaren.

2021

Tenslotte wensen wij u namens de redactie en de medewerkers van EFK Belastingadviseurs fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2021, ondanks de beperkingen die ons worden opgelegd in verband met corona. Vanzelfsprekend houden wij u ook in 2021 op de hoogte van de actuele fiscale ontwikkelingen!