Reststromen afval (BTW)

De basis voor de heffing van vennootschapsbelasting bij overheidsbedrijven vormen in essentie economische activiteiten. Deze activiteiten vormen ook de basis voor de heffing van btw. Bepaalt de VPB voor de btw wat economische activiteiten zijn?
Een btw-fiscalist zal het niet graag toegeven, maar toch lijkt dit in deze situatie het geval te zijn. De reden daarvoor is dat zowel de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting in Europees verband zijn geharmoniseerd. Uit Europese rechtspraak valt af te leiden dat in richtlijnen gebruikte terminologie zoveel mogelijk eenduidig en gelijk dient te worden uitgelegd. Dit betekent dat een economische activiteit in de zin van de VPB ook een economische activiteit in de zin van de btw moet zijn.

Gevolg is dat de gemeente als een belastingplichtige/ondernemer als zodanig voor de verkoop van de reststromen van afval tegen vergoeding een economische activiteit verricht welke btw-belast is. Dat effectief de gemeente geen btw in rekening zal brengen omdat veelal de verleggingsregeling van artikel 24ba Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 van toepassing is doet hier niets aan af. De gemeente heeft de omzet te vermelden in vakje 1e van het aangiftebiljet. En nu komt de meest cruciale vraag. Hoeveel btw mag de gemeente op aangifte in aftrek brengen?

Want dat de gemeente btw op aangifte in aftrek moet brengen is inherent aan het neutraliteitsbeginsel zoals dat in de Btw-richtlijn ligt opgesloten: de belastingplichtige moet worden ontdaan van de btw-druk die rust op zijn kosten en investeringen die hij in dat kader maakt. Als er dan toch een praktische afspraak wordt gemaakt voor de vennootschapsbelasting, dan is een praktische afspraak voor de btw ook snel gemaakt. Als de winst op 1% van de omzet wordt vastgesteld, dan zal 99% betrekking hebben op kosten (inclusief de afschrijvingslasten). Aangezien de afspraak voor de vennootschapsbelasting betrekking heeft op alle kosten van inzameling van huishoudelijk afval en de kosten verbonden aan het zich ontdoen van huishoudelijk afval, is een gemiddelde btw-druk op al deze kosten vast te stellen. Vervolgens kan 99% van de omzet als kosten worden gekwalificeerd. Gekoppeld aan de gemiddelde btw-druk op alle kosten kan dit deel van de btw worden verschoven van de compensabele btw naar de btw op de aangifte. Voorwaar een praktische oplossing!

Of dit ook zo kan gaan werken voor btw, is met de Belastingdienst af te stemmen. Een VSO voor de VPB zal ook een VSO voor de btw moeten opleveren.

Wilt u hierover meer weten, neem contact op met EFK Belastingadviseurs via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.