Parkeren in combinatie met andere prestaties

De btw-problematiek die het simpelweg parkeren van een auto met zich meebrengt, kent vele verschijningsvormen. Zo zijn er discussies mogelijk over het van toepassing zijnde tarief, ervan uitgaande dat de partij die parkeergelegenheid biedt daarvoor als btw-ondernemer optreedt.

Normaal gesproken is op een parkeerdienst het algemene tarief van toepassing. De parkeerdienst kan echter ook als bijkomende prestatie opgaan in een andere prestatie waar het de modale consument om is te doen. En dan volgt de parkeerdienst voor wat het tarief betreft de hoofdprestatie. Als deze onder het verlaagde btw-tarief valt, is ook op het parkeren het verlaagde tarief van toepassing.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden <klik hier> heeft zich over een dergelijke kwestie gebogen. Wat was het geval? Een ondernemer beheert een groot natuurpark. Met de auto kan in een beperkt deel van het park worden gereden en geparkeerd. Bezoekers kunnen er ook voor kiezen hun auto bij de ingang te laten staan. Voor de toegang betalen bezoekers een vergoeding. Degene die de auto het park in wil nemen, betaalt een hoger bedrag aan entreegeld. Voor het parkeren bij de ingang moet men een vergoeding betalen. De discussie spitst zich toe op de vraag welk btw-tarief van toepassing is op de parkeergelden die worden berekend voor het parkeren bij de ingang. De beheerder vindt dat daarop, net als bij de andere bedragen die hij ontvangt, het verlaagde tarief van toepassing is. Het is de modale consument helemaal niet te doen om het parkeren sec, maar om de toegang tot het park. En daarvoor geldt het verlaagde tarief.

De criteria aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of sprake is van een bijkomende prestatie of een zelfstandig in aanmerking te nemen prestatie zijn niet nieuw. Deze zijn reeds in 1999 door het Hof van Justitie in het arrest Card Protection Plan geformuleerd. Bij de beoordeling staat de modale consument centraal. Partijen zijn het erover eens dat het verlenen van toegang tot het park en het geven van gelegenheid tot parkeren op de parkeerplaatsen buiten de hekken van het park twee verschillende handelingen zijn. Uitsluitend in geschil is of het geven van gelegenheid tot parkeren een bijkomende dienst is ten opzichte van de hoofdprestatie, het verlenen van toegang tot het park.

Het Hof is van oordeel dat gelegenheid tot parkeren voor de modale bezoeker van het park een doel op zich is. De bezoeker heeft de keuze tussen diverse vervoermiddelen waarmee hij het park kan bereiken. Als hij met de auto komt, wil hij deze ook ergens kwijt kunnen en het voorzien in deze behoefte door de beheerder is een zelfstandige prestatie vanuit financieel, economisch en organisatorisch perspectief. Deze bezoeker heeft bij aankomst de keuze tussen de auto parkeren buiten de hekken en de auto meenemen. Aan iedere mogelijkheid zijn consequenties verbonden, die de bezoeker afweegt. Het bieden van gelegenheid tot parkeren is een zelfstandige prestatie, die niet bijkomend is ten opzichte van het verlenen van toegang tot het park. En dat betekent dat het algemene btw-tarief verschuldigd is en niet het verlaagde tarief.

Gemeentelijke praktijk

De beoordeling die in deze casus heeft plaatsgevonden (welke prestaties worden verricht, gaat het om hoofdprestaties of bijkomende prestaties, welk tarief is van toepassing, gelden verschillende tarieven) kan zich ook in gemeenteland voordoen. Een voorbeeld is het parkeren in een parkeergarage aan de rand van de stad in combinatie met kaarten voor het openbaar vervoer. Als daarvoor één vergoeding wordt berekend, is deze dan belast tegen 21% (parkeren), 6% (openbaar vervoer) of moet de vergoeding worden gesplitst? Ook bij verhuur in de vrijgestelde sfeer in combinatie met de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen zullen deze vragen aan de orde komen. Niet onbelangrijk is hoe partijen een en ander structureren. Het is goed om vooraf bij dit soort zaken de fiscale gevolgen in kaart te brengen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mr. Andrea Joore via het secretariaat op 072 5350525 of per e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.