Overeenkomst een factuur?

Overeenkomst een factuur?

Kan een schriftelijke overeenkomst waarvoor geen factuur is opgesteld als een factuur worden aangemerkt? Volgens het Europese Hof van Justitie wel! 

Wat is voor de btw een factuur? 

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ EU) zich uitgesproken in een zaak over de vraag of een tussen partijen opgestelde sale-and-leasebackovereenkomst kan worden aangemerkt als factuur <klik hier>. In de zaak was naar aanleiding van de overeenkomst geen factuur uitgereikt. De kopende partij was in de overeenkomst die zag op een perceel grond, uitgegaan dat de in de overeenkomst genoemde btw als voorbelasting kon worden verrekend. De verkopende partij had echter geen btw afgedragen.

Op grond van artikel 203 btw-richtlijn is btw verschuldigd door een ieder die de belasting op een factuur vermeldt. Het HvJ EU overweegt dat van een factuur in de zin van artikel 203 van de btw-richtlijn sprake is, als het document ten eerste de btw vermeldt en ten tweede de informatie bevat die de wet voorschrijft en voor de Belastingdienst noodzakelijk is om te kunnen vaststellen of aan de voorwaarden voor het recht op btw-aftrek is voldaan. Als hieraan is voldaan, dan kan ook een overeenkomst als een factuur worden aangemerkt. Het gevolg is dat de in de overeenkomst genoemde btw door de verkopende partij verschuldigd wordt.

Nederlandse praktijk

De wet op de omzetbelasting (hierna: Wet OB) kent een met artikel 203 btw-richtlijn vergelijkbare passage. Op grond van artikel 37 van de Wet OB is op een factuur vermelde onverschuldigde btw verschuldigd. Nu het HvJ EU van mening is dat een overeenkomst als een factuur kan worden aangemerkt, is het dus zaak ook bij een overeenkomst op te letten dat de btw-kwalificatie juist is. Overigens zal de spreekwoordelijke soep in de praktijk niet zo heet worden gegeten, omdat slechts sprake is van een factuur als deze alle op grond van de Wet OB vereiste gegevens bevat. In de Wet OB is in artikel 35a geregeld welke informatie op een factuur dient te zijn vermeld.

Het beschikken over een factuur die voldoet aan de wettelijke eisen is ook van belang voor het recht op aftrek. Btw kan immers slechts in aftrek worden gebracht als de ondernemer beschikt over een factuur die voldoet aan de wettelijke eisen.

Notariële akte factuur?

In het verleden heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een notariële akte als een factuur kan worden aangemerkt. Zo’n 32 jaar later (in 2016) is de Hoge Raad teruggekomen op de beslissing en heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een notariële akte niet als een factuur kan worden aangemerkt omdat in de akte van levering geen betaling van een bedrag wordt gevorderd. Nu het HvJ EU heeft geoordeeld dat sprake is van een factuur als een document het btw bedrag bevat en deze verder voldoet aan de in de wet gestelde voorwaarden, is het maar de vraag of het oordeel van de Hoge Raad nog wel stand kan houden. In de omzetbelastingwetgeving vormt de vordering tot betaling immers geen verplichting.

Belang gemeenten

Het HvJ EU geeft een ruime uitleg aan het begrip factuur. Hoewel wij niet verwachten dat in de praktijk een overeenkomst snel als factuur zal worden aangemerkt, is het desalniettemin goed bewust te zijn van de mogelijkheid. Dit geldt ook voor wat betreft de aftrek van voorbelasting. Btw kan in aftrek worden gebracht als de gemeente beschikt over een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet. Kortom, houd de factuurvereisten goed in de gaten!

Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Patrick Donders of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl