Notitie Overhead

In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is gemeld dat de minister het onwenselijk vindt dat de kosten van ondersteunende diensten volledig aan programma’s worden toegerekend. Hierdoor ontbreekt het inzicht en is zeggenschap over deze kosten niet echt mogelijk. De kosten moeten daarom vanaf volgend jaar centraal worden begroot. Welk effect heeft dit op de vennootschapsbelasting?

Centraal begroten

Het centraal begroten maakt dat het niet langer mogelijk is alle kosten in één keer uit de uitvoeringsinformatie af te leiden. Voor belastingen en rechten waarvoor uitsluitend kostendekkende tarieven mogen worden geheven (bijvoorbeeld bij leges), zal de gemeente een systematiek voor toerekening van kosten moeten bepalen.

Effecten

Het afschaffen van toerekening zal ook voor de praktijk van de vennootschapsbelasting invloed hebben. Bij het bepalen van het resultaat kunnen overheadkosten, voor zover die betrekking hebben op de fiscale onderneming, in aftrek worden gebracht. Voor die activiteiten waarvoor de gemeente aangifteplichtig is, zal dus ook een systeem voor toerekening van overheadkosten moeten worden opgesteld.

Methode van toerekenen

In de notitie Overhead die de Commissie BBV op 8 april 2016 heeft uitgebracht, wordt hier nader op ingegaan. De toerekening van overhead ten behoeve van tarieven zal volgens de Commissie extracomptabel geschieden. De overhead moet daarbij op een consistente wijze worden toegerekend. De wetgever schrijft op dit punt niets voor, maar de raad stelt de methode vast en neemt deze op in de financiële verordening. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld de door het CBS gehanteerde techniek (op basis van personeelskosten) of toerekening naar rato van de omvang van de taakvelden.

Voor de berekening van de vennootschapsbelasting is een integrale kostprijsbenadering noodzakelijk. Dit zal in theorie extracomptabel geschieden: de kostprijs wordt gebaseerd op de aan het betreffende taakveld toegerekende lasten met een vastgesteld opslagpercentage voor de overhead.

Ons advies

Het is praktisch als de te hanteren methode voor de toerekening van overhead aan de kostendekkende tarieven dezelfde is als voor de vennootschapsbelasting. Het zal ons niet verbazen als daarbij de in het verleden gehanteerde methodiek van toerekening wordt gebruikt, die heeft geleid tot de huidige forfaitaire btw-percentages. Alhoewel extracomptabel het uitgangspunt lijkt te zijn, zien wij ook mogelijkheden voor een intracomptabele verwerking.

Wij adviseren in het voorstel aan de raad een paragraaf op te nemen over de gekozen methode tot (extracomptabele) toerekening van de overhead. Als de methode afwijkt van de huidige berekening van forfaitaire btw-percentages, kunt u zich gaan opmaken de forfaitaire percentages opnieuw vast te stellen.

Wilt u meer weten over het fiscaal toedelen van de overhead neemt u dan contact op met Bas de Mik (vpb), Bert Nienhuis (btw), of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.