Normaal vermogensbeheer, welke richting?

In het gemeentelijk dossier over de vennootschapsbelasting duikt regelmatig de term ‘normaal vermogensbeheer’ op. Recent is deze term weer helemaal in het centrum van de aandacht komen te staan en het is maar de vraag welke kant de invulling daarvan opgaat.

Normaal vermogensbeheer is een term die niet alleen opduikt in het dossier vennootschapsbelasting bij gemeentelijke activiteiten. Ook bij andere belastingmiddelen zoals de Inkomstenbelasting, de erf- en schenkbelasting en bij andere regelingen binnen de vennootschapsbelasting komt de term voor. Specifiek gaat het dan vaak om de invulling van het begrip materiële onderneming met de cumulatieve voorwaarden zoals wij deze ook kennen bij de overheidsondernemingen.

Afhankelijk van het fiscale belang stelt de belastingplichtige zich op het standpunt dat sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer terwijl in een andere situatie (bijvoorbeeld de gemeentelijke) de Belastingdienst juist dit standpunt inneemt.

Zo neemt bij de erf- en schenkbelasting de belastingplichtige het standpunt in dat een pakket verhuurd vastgoed meer is dan normaal vermogensbeheer. Reden hiervoor is een interessante fiscale faciliteit (Bedrijfsopvolgingsfaciliteit) waardoor aanzienlijk belasting kan worden bespaard. Echter deze faciliteit is alleen van toepassing op (materiële) ondernemingen. Een belastingplichtige draagt dan ook allerlei argumenten aan waarom meer wordt gedaan dan alleen het verhuren van vastgoed. Aangedragen argumenten zijn onder meer:

  • behalen hoger rendement dan behoort bij normaal vermogensbeheer;
  • extra inzet arbeid in verband met vermarkten en verhuren;
  • opstellen huurcontracten en overleg huurders;
  • voeren administratie;
  • selectie panden en huurders;
  • eigen onderhoudsdienst;
  • beoordelen onderhoud.

In december 2016 heeft de staatssecretaris van Financiën vanwege de Wet Openbaarheid Bestuur een interne praktijkhandleiding bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten van de Belastingdienst gepubliceerd over de invulling van normaal vermogensbeheer en het overstijgen hiervan. Juist uit deze publicatie blijkt dat de Belastingdienst vindt dat niet snel sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. Wat vooral in deze publicatie opvalt, is het grote aantal elementen die volgens de Belastingdienst niet relevant zijn, zoals de omvang van de portefeuille, de wijze van financiering, de aanwezigheid van een eigen onderhoudsdienst en het aantal personeelsleden. Uitgangspunt is dat de verhuur van vastgoed nooit een onderneming vormt!

In een eerder publicatie vanuit de SVLO (notitie ‘normaal vermogensbeheer’ van 28 oktober 2015) is ook ingegaan op dit onderwerp. Uiteraard is geen standaard antwoord te geven, maar wordt bij vastgoed gerefereerd aan de aard van het vastgoed, de reden voor aanschaf of aanhouden, de hoeveelheid arbeid en de vraag of extra diensten worden aangeboden die leiden tot meer rendement. Het is de vraag hoe deze zich verhoudt tot de in de vorige alinea beschreven praktijkhandleiding.

Diverse gemeenten worden bij reclame-inkomsten uit bijvoorbeeld de verhuur van lichtmasten geconfronteerd met de stellingname van de Belastingdienst dat hier geen sprake is van normaal vermogensbeheer. Dit standpunt lijkt niet aan te sluiten op de eerdergenoemde praktijkhandleiding.

Vanwege de tegengestelde fiscale belangen en uitgangspunten begrijpen wij dat de Belastingdienst zich thans intern aan het beraden is over de uitleg van het begrip normaal vermogensbeheer. De uitkomsten uit dit beraad zijn nog niet bekend. Echter bij een invulling conform de praktijkhandleiding vastgoedexploitanten zullen gemeente sneller binnen de marges van normaal vermogensbeheer blijven. Kortom, als uw organisatie over vastgoed of andere activa in discussie geraakt met de Belastingdienst over de vraag of sprake is van normaal vermogensbeheer, kan het ook geen kwaad te kijken naar de desbetreffende praktijkhandleiding.

Wilt u meer weten over normaal vermogensbeheer? Neemt u dan contact op met uw adviseur of e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl. Bellen kan ook via 072 5350525.