(Nog) niet betaalde facturen, wanneer claimt u de btw?

In de wettelijke regelingen (Wet BCF en Wet OB 1968) staat exact beschreven wanneer de gemeente btw op aan haar in rekening gebrachte facturen moet claimen. Maar hoe gaat dat in de praktijk?

Aan het recht op compensatie van btw is een aantal voorwaarden verbonden. Alleen btw die op een juiste wijze in rekening is gebracht, komt voor compensatie in aanmerking. Om het recht op compensatie te kunnen effectueren, moet de gemeente in het bezit zijn van een factuur die op de juiste wijze is opgemaakt. De vereisten waaraan een factuur moet voldoen, zijn opgenomen in artikel 35a van de Wet OB 1968. Het recht op compensatie mag onmiddellijk worden uitgeoefend, ook al is de factuur nog niet betaald. Het is uiteraard voor een definitief recht op compensatie de bedoeling dat deze uiteindelijk wèl wordt betaald. Als een gemeente de vergoeding voor de aan haar verrichte prestaties geheel of gedeeltelijk niet betaalt, is zij de geclaimde btw naar evenredigheid weer verschuldigd. Hetzelfde is het geval als de opdrachtnemer de vergoeding aan de gemeente terugbetaalt. De regeling is vooralsnog gelijk aan de regeling die geldt voor de btw die de gemeente als ondernemer (via de btw aangifte) terugvraagt.

Het tijdstip waarop de gemeente de geclaimde bijdrage weer verschuldigd is, is afhankelijk van het moment waarop redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gemeente de vergoeding niet of niet geheel zal betalen, dan wel heeft terugontvangen. De bijdrage wordt in ieder geval verschuldigd als de vergoeding twee jaren na de opeisbaarheid hiervan nog niet is betaald.

Het komt nogal eens voor dat een gemeente de btw niet over het tijdvak waarin de opdrachtgever de factuur uitreikt, claimt uit het compensatiefonds dan wel terugvraagt via de btw aangifte. In de praktijk blijken nogal wat gemeenten het kasstelsel te hanteren en de btw pas te boeken als zij de factuur ook daadwerkelijk betalen. Door het kasstelsel te hanteren claimt de gemeente geen btw op facturen die zij niet gaat betalen. Btw die niet is geclaimd hoeft ook niet te worden terugbetaald.

Deze handelwijze lijkt heel logisch en verklaarbaar, maar is niet in overeenstemming met de wettelijke regeling. Deze vereist namelijk dat de btw wordt teruggevraagd op aangifte/geclaimd uit het bcf over het tijdvak waarin de gemeente de factuur voor de ingekochte levering of dienst ontvangt. En blijkt zij dat achteraf ten onrechte te hebben gedaan, wordt zij deze uiterlijk 2 jaren na opeisbaarheid weer verschuldigd. Als de gemeente zelf facturen met btw uitreikt, is zij de btw onmiddellijk verschuldigd (in het tijdvak van uitreiking en niet pas bij voldoening aan de gemeente). Dat is de keerzijde van de medaille.

Er is een wetsvoorstel in de maak waarbij de tweejaarstermijn wordt teruggebracht naar één jaar. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, geldt deze wijziging uitsluitend voor de btw die via de btw-aangifte wordt betaald of teruggevraagd.

Wilt u hierover meer weten? Neemt u contact op met mr. Andrea Joore via info@efkbelastinhgadviseurs.nl of 072-5350525.