Nieuw btw-besluit voor de uitvaartbranche

Op 1 januari 2017 is een nieuw besluit inwerking getreden. Om dit mogelijk te maken is tussen kerst en oud- en nieuwjaar het besluit kenbaar gemaakt. De wijziging van het besluit zal gemeenten echter niet in belangrijke mate in financiële zin raken.

Het oude besluit van 19 september 2013 <klik hier> is vanaf dit jaar niet meer van kracht. Het nieuwe besluit <klik hier> heeft haar intrede gedaan. Door beide besluiten met elkaar te vergelijken blijkt dat de oorspronkelijke zinsnede ‘de wettelijke vrijstelling is beperkt tot de (kenmerkende en essentiële) diensten van lijkbezorgers’ nader is uitgewerkt met een voorbeeld voor de uitvaartondernemer die zich heeft verbonden tot het uitvoeren van de gehele uitvaart. Als een dergelijke ondernemer zelf de beschikking heeft over een begrafenisauto en de overledene vervoert in het kader van de uitvaart, is dit een kenmerkende en essentiële dienst die valt onder de vrijstelling. Ook het vervoer van de overledene naar een mortuarium valt onder de btw-vrijstelling.

Uitvaartondernemers die deze vervoersdiensten in het verleden niet als kenmerkend en essentieel hebben beschouwd, hoeven op het verleden niet terug te komen. De in aftrek gebrachte btw op de aanschaf en gebruik van het voertuig behoeft niet te worden gecorrigeerd en de aan de nabestaanden in rekening gebrachte btw blijft in stand.

Echter de jaarlijkse herzieningsbepalingen voor roerende zaken dienen (vier jaar na het jaar van ingebruikneming) wel in acht te worden genomen. Dit betekent dat de uitvaartondernemer de btw op de aanschaf naar tijdsgelang vanaf 2017 dient terug te betalen op de btw-aangifte.

Gemeentelijke praktijk

Sporadisch wordt aan de burgemeester de wettelijke taak worden opgedragen de overledene te (laten) begraven. Dit zal zich alleen voordoen als de overledene geen nabestaanden kent. Als dan de door de gemeente ingeschakelde uitvaartondernemer het vervoer van de overledene verzorgt zal de vervoersdienst zonder btw in rekening moeten worden gebracht.

Begraafplaatsen en bezwaarschriften

Het besluit is echter ook aanleiding na te denken over de in het (recente) verleden ingediende bezwaarschriften ter behoud van rechten. Aanleiding daartoe vormde de zaak Krimpen aan den IJssel, waarin de Advocaat-Generaal (Hierna: AG) in haar conclusie <klik hier> de stelling in heeft genomen dat de uitsluiting van het recht op compensatie niet kan plaatsvinden op basis van artikel 4, lid 1, letter c van de Wet op het BTW-compensatiefonds (Hierna: bcf). Inmiddels is die zaak doodgebloed tussen de fiscale en de bestuursrechter en ligt de vraag voor: ‘Hoe nu verder?’. Immers het interessante standpunt van de AG zal in deze procedure niet meer worden getoetst door de Hoge Raad.

Om btw te kunnen declareren bij bcf is het noodzakelijk dat de gemeente of handelt als overheid dan wel als niet-ondernemer. De overheidstaak reikt niet verder dan de zorgplicht dat overleden burgers kunnen worden begraven in de eigen gemeente. Hieraan zit niet de verplichting gekoppeld dat de gemeente zelf exploitant van een begraafplaats moet zijn. Als de gemeente wel een begraafplaats exploiteert handelt zij tegen vergoeding en lijkt het btw-ondernemerschap de aangewezen route voor het vervolg. De goedkeuring wordt gebruikt om de prestaties in de btw-vrijstelling te houden, compensatie van btw komt niet aan de orde. En als de burgemeester uitvoering geeft aan de wettelijke taak, bij afwezigheid van nabestaanden, staat het recht op compensatie niet ter discussie.

Als het gaat om het bcf grijpt de Hoge Raad veelal terug op historische documenten, zoals de parlementaire geschiedenis. Tot de historische stukken behoort tevens het Informatiepakket van maart 2003 <klik hier>. In onderdeel 8.10 wordt expliciet ingegaan op de gemeentelijke begraafplaats. Als wij dit zo lezen lijkt compensatie van btw ter zake van de exploitatie van een begraafplaats een moeizame zaak te zijn.

Voor meer informatie over de uitvaartbranche en btw kunt u contact opnemen met Henk Zuidersma of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.