Mogelijkheden tot een aanzienlijk hogere rentevergoeding op nieuwe beschikking BCF!

Mogelijkheden tot een aanzienlijk hogere rentevergoeding op nieuwe beschikking BCF!

Hebt u recent een beschikking voor het BTW-compensatiefonds (hierna: BCF) ontvangen, leidende tot een teruggaaf of ontvangt u binnenkort een dergelijke beschikking, dan is het volgende voor u interessant. EFK Belastingadviseurs is namelijk van mening dat de Belastingdienst een onjuiste en voor de gemeente nadelige berekeningswijze hanteert, waardoor u te weinig belastingrente ontvangt.

Sinds 2013 is het systeem van de heffingsrente veranderd en wordt gesproken over belastingrente. De bij belastingrente gehanteerde methodiek wijkt voor het berekenen van rente bij verschuldigde bedragen aanzienlijk af van de methodiek bij terug te ontvangen bedragen. Het verschil tussen de twee methodieken is soms zo groot dat bij een fiscaal verschil van inzicht met de Belastingdienst, gemeentelijke of provinciale  belastingplichtigen/compensatiegerechtigden een fiscale procedure niet opstarten, dan wel zelfs staken. Immers, de consequentie kan zijn dat bij een verschuiving van de fiscale gevolgen van de btw-aangifte naar het BCF of andersom, de gemeente of de provincie substantieel meer rente moet betalen, dan dat zij voor hetzelfde belastingbedrag gaat ontvangen.

Over de discongruentie van berekenen is veel discussie ontstaan. Vooralsnog  heeft dit niet tot een andere wijze van berekenen geresulteerd. Ook een onderzoek naar de belastingrente tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer heeft niet tot een verandering geleid. Maar, is dan helemaal niets mogelijk dit effect te verminderen? Binnen de kaders van de wet zijn naar onze mening wel degelijk mogelijkheden voorhanden een (aanzienlijk) hogere rentevergoeding te bedingen, welke wij voor u kunnen terugvragen.

Als u geïnteresseerd bent in de wijze waarop u een aanzienlijk hogere rentevergoeding kunt ontvangen en u hebt een beschikking BCF ontvangen welke is gedateerd binnen zes weken op het moment dat u  dit bericht leest, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via uw eigen adviseur, ons secretariaat of mr. Dick Visser via 072-5350525.