Maatregelen gemeentelijk waterplan; recht op compensatie van btw?

Maatregelen gemeentelijk waterplan; recht op compensatie van btw?

Inmiddels zijn diverse gemeenten bezig met het nemen van maatregelen ter voorkoming van hemelwaterschade, welke wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Bestaat voor deze activiteiten recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds?    

Het gemeentelijk waterplan       
Het uitwerken van maatregelen in een gemeentelijk waterplan is actueel. Door middel van deze maatregelen is het de bedoeling schade door zowel extreme droogte als door extreme neerslag te voorkomen. Beide komen steeds vaker voor in Nederland.

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid waterschade binnen hun grenzen zo veel mogelijk te voorkomen. Hiervoor treffen zij diverse maatregelen, welke worden opgesteld in een waterplan. Elke gemeente moet volgens de Waterwet en de Wet Milieubeheer beschikken over een waterplan, waarin wordt beschreven op welke wijze zij invulling geeft aan de watertaken in het kader van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. De laatste tijd gaat veel aandacht naar beheer en vervanging van riolering. Dit wordt opgeroepen door de intensieve regenbuien. De gemeenten wensen daarom het opvangen van hemelwater te optimaliseren. Zo kiezen gemeenten bijvoorbeeld voor het verstrekken van regentonnen of infiltratiekratten en koppelen zij de hemelwatertoevoer af van de vuilwaterriolering. Door de hemelwatertoevoer af te koppelen van de rioleringen infiltratiekratten in te graven, wordt het hemelwater terug de bodem in geïnfiltreerd of afgevoerd naar het oppervlaktewater. Dit zorgt voor ontlasting van de riolering en de plaatselijke waterzuiveringsinstallaties.

Fiscale gevolgen uitvoering gemeentelijk waterplan        
Bij het uitvoeren van het gemeentelijk waterplan zien wij dat gemeenten in het kader van de maatregelen verstrekkingen doen aan hun burgers. U kunt hierbij denken aan regentonnen en infiltratiekratten. Daarnaast voeren gemeenten de werkzaamheden in het kader van de hemelwaterafvoer zowel uit in het openbaar gebied als op terreinen van derden. Bij de diverse activiteiten moet voor de btw steeds worden beoordeeld in welke hoedanigheid de gemeente handelt.

Als de gemeente activiteiten in het kader van het gemeentelijk waterplan verricht zal in beginsel sprake zijn van het handelen als overheid en bestaat voor de gemeente recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. Wel dient rekening te worden gehouden met een mogelijke discussie over het uitsluiten van een deel van de bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. De Belastingdienst kan mogelijk het standpunt innemen dat sprake is van individuele verstrekkingen in natura aan derden. Wij achten het goed verdedigbaar dat de maatregelen niet uitgesloten hoeven te worden van recht op compensatie.

Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen inzake gemeentelijke waterplan of over het recht op compensatie uit het BTW-compensatiefonds? Dan kunt u contact opnemen met uw EFK-adviseur of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl