Lezersvraag SPUK

Lezersvraag SPUK

Van een lezer ontvingen wij een vraag over de SPUK aanvraag. 

“Onze gemeente heeft een SPUK aanvraag 2019 ingediend met daarin de kosten m.b.t. een sportaccommodatie welke door sportbedrijf A wordt geëxploiteerd. Na de SISA verantwoording 2019 in juli 2020 en de uiteindelijke vaststelling door de DUS-i van de aanvragen 2019 in januari 2021 is gebleken dat het sportbedrijf een winst beogende instelling blijkt te zijn.

De gemeente heeft recht op aftrek van btw op de kosten van de accommodatie in 2019 en verder en de kosten hadden daarom niet in de SPUK 2019 mogen worden meegenomen.

Echter de afwikkeling van 2019 is al geweest. Voor de SPUK verantwoording 2019, 2020 en 2021 hebben wij inmiddels melding bij de DUS-i gemaakt en waar nodig al kunnen aanpassen door de SiSa verantwoording 2020 en het niet opnemen in de SPUK aanvraag 2021. Voor 2019 is de aanvraag en verantwoording al definitief.

De gemeente wil het bedrag dat ten onrechte in 2019 is verantwoord terugbetalen aan de DUS-i. Hoe kunnen wij dit doen, aangezien de SiSa verantwoording 2019 al is afgesloten en een herziening hierop niet mogelijk is (website van de belastingdienst is niet meer benaderbaar voor 2019)?”

Antwoord EFK Belastingadviseurs:

De gemeente dient een hernieuwde SISA verantwoording (enkel het onderdeel SPUK H4) aan te leveren bij de DUS-i. Dit kan door middel van een mail te sturen naar SPUK-SPORT@minvws.nl met daarin de aangepaste SiSa verantwoording 2019 met daarin enkel het onderdeel H4. De in te vullen bedragen zien niet alleen de correctie, maar de volledige kosten die de gemeente heeft gemaakt welke voor de SPUK in aanmerking komen over het boekjaar 2019 (verantwoording minus kosten betreffende accommodatie(s)). De DUS-i verlangt hiervoor niet opnieuw een accountantsverklaring zoals dit bij het indienen van een SiSa verantwoording wel gebruikelijk is. De DUS-i zal het verschil tussen de eerder ontvangen gelden en de nieuwe verantwoording middels een beschikking opleggen. Daarna kan de gemeente het verschil aan de DUS-i terugbetalen.

Wij adviseren de gemeente alvorens zij een correctie op de SPUK 2019 gaan doorvoeren, eerst na te gaan of de exploitant (welke in haar gemeente sportaccommodaties exploiteert) werkelijk door de Belastingdienst is betiteld als winst beogende instelling. Enkel dan is ten onrechte subsidie over 2019 ontvangen. Mocht u hulp nodig hebben bij de correctie of heeft u vragen wat in uw situatie de te nemen stappen zijn, neem dan contact op met Wilko Zuidersma op 06-19090007 of uw EFK adviseur.