Lezersvraag J.K. te B. inzake compensabele btw op re-integratie- en participatie uitgaven (2012)

De lezer vraagt of het voor de gemeente zinvol is de rechten voor het jaar 2012 veilig te stellen omdat rechtbank Den Haag recent zou hebben geoordeeld dat de gemeente recht heeft op compensatie van btw op uitgaven die tot op heden kostprijsverhogend zijn geboekt.

Het antwoord op deze vraag luidt in beginsel ‘Ja’. Voor het BTW-compensatiefonds (bcf) geldt niet het leerstuk dat aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt toegekend. Het ‘in beginsel’ ziet op gemeenten die een convenant Horizontaal Toezicht hebben gesloten en met de Belastingdienst hebben afgesproken dat in de actualiteit wordt gewerkt. In een dergelijke situatie past eigenlijk niet dat de gemeente op het verleden terugkomt, ook al is de aanleiding een recente uitspraak.

Omdat de uitspraak ten tijde van het verschijnen van deze nieuwsbrief nog niet is gepubliceerd, valt niet vast te stellen voor welke rechter de gemeente de procedure voert. Betreft het een procedure voor de belastingkamer, gaan wij ervan uit dat thans wel beschikkingen (bcf) voorhanden zijn, waardoor het formele hiaat van de zaak Krimpen aan den IJssel (wèl een brief, maar geen beschikking) is voorkomen <klik hier>.

Wij gaan ervan uit dat de inspecteur in hoger beroep zal gaan en dat uiteindelijk de Hoge Raad een oordeel zal vellen. Dat betekent dat het nog enige tijd zal duren voordat een definitief standpunt bekend zal zijn. Om de gemeentelijke belangen veilig te stellen is het zinvol vóór 31 december 2017 het verzoek in te dienen voor een nieuwe beschikking bcf 2012.

Toekomst

Als de procedure definitief ten gunste van het bcf uitvalt, mag worden verwacht dat het Ministerie van Financiën een korting op het Gemeentefonds zal toepassen ten gunste van het BCF om deze hogere claim te kunnen financieren. Dan zullen gelden zonder oormerk worden voorzien van een oormerk. De kans op een Pyrrusoverwinning lijkt reëel aanwezig te zijn.

Voor nadere informatie of voor het indienen van een nieuwe beschikking bcf 2012 kunt u contact opnemen met uw EFK-contactpersoon of bel of e-mail ons secretariaat 072 5350525 info@efkbelastingadviseurs.nl.