Lezersvraag

Door een gemeente is ons de vraag gesteld of een prestatiecontract met een ESCo (Energy Service Company) voor de desbetreffende gemeente een geschikt middel is om tot verduurzaming en energiebesparing te komen. Het antwoord is nog niet zo eenvoudig.

 Antwoord

Gemeenten zullen de bij hen in eigendom zijnde gebouwen, zoals schoolgebouwen, sportaccommodaties en ander vastgoed in eigen gebruik, moeten verduurzamen met als doel energiebesparing. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Allereerst is het van belang een goed inzicht te krijgen in het vastgoed dat daarvoor in aanmerking komt en de staat waarin het zich bevindt. Dat is soms al een hele opgave. Het is belangrijk dat gemeenten haalbare doelstellingen op dit gebied vastleggen in beleidsplannen, zoals bijvoorbeeld energielabel A in 2020 voor bepaalde aan te wijzen goederen. En deze beleidsplannen moeten worden omgezet in concrete daden. Dat kost in eerste instantie per definitie geld, maar op den duur zullen de investeringen zichzelf moeten terugverdienen door lagere energiekosten. Het is lastig budget beschikbaar te krijgen voor investeringen die een lange terugverdientijd hebben. Een enorme uitdaging voor gemeenten, die niettemin op dit gebied stappen hebben te zetten.

Er liggen uitdagingen op technisch terrein, maar ook op organisatorisch en financieel vlak. Voor iedere situatie moet worden bezien welke oplossing het meest passend is. Uiteraard kan een gemeente besluiten in dit kader alles in eigen hand te houden (vaststellen van de te nemen maatregelen, inschakelen van aannemers en dergelijke, financiering van de verbeteringen). Maar de gemeente kan de te verrichten werkzaamheden ook uitbesteden en de financiering van de maatregelen door een andere partij laten verzorgen. En daarvoor zou een ESCo een geschikt vehikel kunnen zijn. Daarbij wordt de financiering van het totaal aan verbeteringen voor de gemeente uitgesmeerd over een reeks van jaren. Een ESCo sluit met de gemeente een energieprestatiecontract voor een lange periode. En daarin garandeert de ESCo de gemeente een energiebesparing doordat zij zelf energiebesparende maatregelen treft. De gemeente weet waar zij de komende jaren financieel aan toe is zonder dat zij zelf aan de touwtjes hoeft te trekken. Want dat laatste doet de ESCo die tot taak heeft de afgesproken energiebesparing ook daadwerkelijk te realiseren door de specialistische kennis van de markt op het gebied van duurzaamheid, energie, comfort, binnenmilieu et cetera goed te benutten.

ESCo’s zijn er in alle soorten en maten. Er zijn Esco’s verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een groot aantal sportaccommodaties, maar het kan ook uitsluitend om het vervangen van verlichting gaan (product-ESCo’s). Ook zijn ESCo’s eigenaar van WKO-installaties waarmee eigenaren van gebouwen worden voorzien van warm en koud water. De fiscale gevolgen kunnen verschillen en zullen bij iedere vorm van samenwerking met een ESCo in beeld gebracht moeten worden. Daarbij spelen aspecten als btw, energiebelasting, maar ook vennootschapsbelasting en investeringsaftrek een rol. Voorafgaand aan het sluiten van een energieprestatiecontract met een ESCo zult u daarom ook de fiscale aspecten in beeld moeten hebben. De energieprestatiecontracten lopen vaak vele jaren en het is het totaalplaatje dat uiteindelijk bepaalt of een dergelijke vorm van samenwerking voor uw gemeente de gewenste is