Lezersvraag

Binnen onze gemeente geven wij onze buitensportaccommodaties tegen vergoeding in gebruik aan sportverenigingen. Het betreffen dan de (kunstgras)velden, kleed- en douchegelegenheden, ballenvangers, dug-outs, lichtmasten en eventueel de tribune. De Belastingdienst heeft enkele jaren geleden bevestigd dat sprake is van het btw belast geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De meeste sportverenigingen hebben op het sportpark een eigen kantine. Doorgaans is dan sprake van een recht van opstal.

Eén van de sportverenigingen is van plan zonnepanelen te installeren op het dak van de kleed- en douchegelegenheden. Daarmee willen zij hun energielasten voor de kantine, kleed- en douchegelegenheden en lichtmasten verlagen. De vereniging heeft ons (omdat wij eigenaar zijn) gevraagd daarvoor toestemming te verlenen. Ik vroeg mij af of onze toestemming ook btw-consequenties heeft. Heeft onze toestemming bijvoorbeeld invloed op de vraag of sprake is van het btw belast geven van gelegenheid tot sportbeoefening?

Reactie:

Wij wijzen graag op de volgende gevolgen.
Blijkbaar is de situatie op bedoeld sportpark aldus dat de sportvereniging zelf de energienota voor het verbruik op het sportpark betaalt. Vanuit fiscaal oogpunt is het voordeliger om de energielasten in eerste instantie voor rekening van de exploitant (in dit geval: de gemeente) te laten komen; de energielasten worden met 21% aan de gemeente in rekening gebracht. De gemeente belast de energielasten door als onderdeel van de gebruiksvergoeding met 6% btw. Feitelijk wordt 21% (niet-aftrekbare) btw-druk daardoor getransformeerd in 6% btw druk. Overigens menen wij dat eerder sprake is van ’het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ als de exploitant de energielasten rechtstreeks voor haar rekening neemt en doorbelast in de gebruiksvergoeding. Het door gebruiker betalen van de energielasten past meer bij de situatie van huur en verhuur. En van de kwalificatie ‘huur’ willen wij ver uit de buurt blijven.

Daarop voortbordurend menen wij dat het aan de gebruiker toekennen van de bevoegdheid om zonnepanelen te bevestigen op de aan hem in gebruik gegeven kleed- en douchegelegenheden op gespannen voet staat met de kwalificatie van het in gebruik geven van het sportpark als ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’. Het schoolvoorbeeld van ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ is een bezoek aan de bowlingbaan of het wekelijkse bezoek aan een fitness-house. Het is niet gebruikelijk dat de gebruiker van de bowlingbaan/ het fitness-house de bevoegdheid krijgt om ter plekke zonnepanelen op te hangen. Ook dit is eerder een huurdersbevoegdheid.

Conclusie: als u toestemming verleent om zonnepanelen te plaatsen op de kleed- en douchegelegenheden, doet u afbreuk aan de kwalificatie van de ter beschikkingstelling van de sportaccommodatie als ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’. U drijft wat verder van deze kwalificatie af.

Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact met ons op via 072-5350525 of per e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.