Levensloopregeling stopt definitief aan het einde van het jaar

Levensloopregeling stopt definitief aan het einde van het jaar

Sinds 1 januari 2012 was de levensloopregeling al niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers bestaat een overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt formeel per 31 december 2021. Voor de belastingen geldt voor iedereen dezelfde uitkeringsdatum, namelijk 1 november 2021. Voor de deelnemers kan dat gevolgen hebben voor onder meer de belastingheffing en eventuele toeslagen.

Algemeen

De levensloopregeling is ingevoerd werknemers de mogelijkheid te bieden te sparen voor tussentijds onbetaald verlof. Aangezien de meeste werknemers spaarden om eerder met pensioen te kunnen gaan schoot de regeling haar doel voorbij en is deze met ingang van het jaar 2012 afgeschaft. Deelnemers die op 31 december 2011 ten minste € 3.000 op de rekening hadden staan, mochten op grond van het overgangsrecht doorsparen tot en met 2021. Voor de periode 2013 tot en met 2015 gold een speciale regeling, inhoudend dat bij opname van het tegoed slechts 80% werd belast. Veel werknemers hebben hier gebruik van gemaakt.

Einde overgangsrecht

In 2012 is al besloten het overgangsrecht op 31 december 2021 te beëindigen, zodat het spaarsaldo vrijvalt. Omdat de einddatum van 31 december 2021 tot uitvoeringsproblemen leidt, heeft het kabinet vorig jaar besloten de einddatum met twee maanden te vervroegen. Het overgangsrecht geldt nu nog slechts tot en met 31 oktober 2021. Het spaarsaldo wordt nu dus per 1 november 2021 belast. Voordeel hiervan is dat niet het bruto, maar het netto tegoed belast wordt in box 3. Nadeel is dat het verzamelinkomen 2021 wordt verhoogd hetgeen mogelijk consequenties heeft voor toeslagen en het progressieve belastingtarief.

Inhoudingsplichtig

De uitvoerder van de levensloopregeling, de bank of de verzekeraar waar het levensloopgeld is ondergebracht, wordt inhoudingsplichtig en dus niet de werkgever. De werkgever speelt geen rol bij het belasten van de aanspraak. Dit is anders indien de werknemer het tegoed opneemt vóór 1 november aanstaande. In dat geval is de werkgever de inhoudingsplichtige.

De inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen vindt plaats aan de hand van de witte tabel zonder toepassing van de standaard loonheffingskorting. Is de werknemer 61 jaar of ouder op 1 januari 2021 wordt de levensloopuitkering aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en is de groene tabel van toepassing. In beide gevallen zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd, evenmin als de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Vragen en antwoorden Staatssecretaris van Financiën

Naar aanleiding van een uitzending van “Radar” heeft de Staatssecretaris van Financiën recent gereageerd op vragen over de levensloopregeling <klik hier>. In zijn reactie geeft hij aan dat de corona crisis geen aanleiding is het overgangsrecht te verlengen. Voorts weerlegt hij klachten/opmerkingen over de onbetrouwbare overheid en de nadelige gevolgen voor de toeslagen en het progressienadeel. Hij is van mening dat het progressienadeel had kunnen worden voorkomen door in de periode 2013 tot en met 2015 gebruik te maken van de speciale regeling, waardoor slechts 80% van het tegoed werd belast. Het nadeel van de toeslagen had ook kunnen worden voorkomen door het tegoed in een langdurigere periode te laten uitkeren. Tot slot wijst de Staatssecretaris op de mogelijkheid het tegoed te storten in een lijfrenteverzekering, bankspaarproduct of een pensioenregeling voor zover daar fiscale ruimte voor is, en de pensioenregeling dit toestaat.

Belang voor de gemeenten

Van belang is dat niet de werkgever, maar de uitvoerder van de levensloopregeling, met betrekking tot de levensloopuitkering de inhoudingsplichtige is. Wel is het zaak dat de gemeente die werknemers die nog gebruik maken van de overgangsregeling informeren over het feit dat de inhouding van de loonheffing plaatsvindt per 1 november 2021.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Ton van der Fits van ons kantoor. Hij is bereikbaar op 06 36118572 dan wel op tvanderfits@efkbelastingadviseurs.nl en wij zijn bereikbaar via 072-5350525 of via info@efkbelastingadviseurs.nl