Leerlingenvervoer, eindpunt bereikt

In onze Nieuwsbrief van 12 mei 2016 hebben wij u geïnformeerd over het arrest van het Hof van Justitie inzake de gemeente Borsele. Het Hof van Justitie heeft beslist dat gemeenten niet als btw-ondernemer optreden bij het verzorgen van leerlingenvervoer. Thans heeft ook de Hoge Raad uitspraak gedaan en nu is de zaak definitief beslist.

De Hoge Raad volgt het Hof van Justitie in de vaststelling dat gemeenten niet als ondernemer handelen bij het verzorgen van het leerlingenvervoer <klik hier>. Gemeenten mogen de btw op de kosten niet verrekenen op aangifte en over de bijdragen van de ouders is dan uiteraard geen btw verschuldigd.

De vraag of de gemeenten in dat geval recht hebben op compensatie van btw stond echter nog open. Een bijdrage uit het bcf is uitgesloten voor leveringen van goederen en diensten welke de gemeente gebruikt om te verstrekken, verlenen of ter beschikking te stellen aan een of meer individuele derden. Anders gezegd, in de situatie dat het feitelijk gebruik of verbruik bij anderen dan de gemeente ligt, bestaat geen recht op compensatie. En dat is volgens de Hoge Raad hier het geval.

De Hoge Raad gaat onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis voorbij aan de vraag in hoeverre bij leerlingenvervoer geen sprake is van individuele verstrekkingen, maar van een algemene voorziening.

Ook de vraag in hoeverre recht op compensatie bestaat, is daarmee beantwoord. Dat blijkt nu definitief niet aan de orde te zijn voor de btw op de kosten van de vervoersmaatschappij.

In het verleden hebben veel gemeenten bezwaar aangetekend in verband met de lopende procedure. Deze bezwaren kunnen nu worden ingetrokken.

Hebt u vragen over de beslissing van de Hoge Raad en/of de lopende bezwaarschriften? Aarzelt u niet contact op te nemen met mr. D. Bos of één van onze adviseurs via ons secretariaat 072-5350525 of per e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.