Btw-aftrek bij leegstand?

Btw-aftrek bij leegstand?

Kun je btw in aftrek brengen op kosten die gemaakt worden als een pand leeg staat? Over deze vraag heeft de Hoge Raad zich onlangs uitgesproken <klik hier>. Gemeenten hebben geregeld te maken met verhuur van onroerende zaken en worden hierbij ook geconfronteerd met leegstand.

Wat speelde er? De eigenaar van een kantoorpand dat bestemd is voor verhuur heeft in de tijd dat het kantoorpand leegstond kosten gemaakt om het pand in goede staat te houden. Belanghebbende heeft in casu de btw op deze instandhoudings-kosten in aftrek gebracht. De Belastingdienst was het hier niet mee eens en heeft een naheffingsaanslag opgelegd. Volgens de inspecteur is de btw die betrekking heeft op instandhoudingskosten niet toerekenbaar aan belaste prestaties en dus niet aftrekbaar. Uit de casus maken wij op dat de herzieningsperiode reeds was verstreken, zodat het geschil enkel ziet op de btw die betrekking heeft op de instandhoudingskosten.

Met betrekking tot de verhuur van onroerende zaken geldt als hoofdregel dat deze is vrijgesteld van btw. De mogelijkheid bestaat echter om in het geval de huurder een btw-belaste ondernemer is en de btw voor 90% of meer kan verrekenen, te opteren voor belaste verhuur. Volgens de Hoge Raad kan het gebruik van goederen of diensten om een bedrijfsmiddel dat tijdelijk geen opbrengsten levert in goede staat te houden, niet zonder meer worden gekwalificeerd als gebruik voor belaste handelingen. Desalniettemin bestaat recht op aftrek als het voornemen bestaat het desbetreffende bedrijfsmiddel voor belaste handelingen te gebruiken. Volgens de Hoge Raad is het doel van aftrek van voorbelasting namelijk om de fiscale neutraliteit te waarborgen. Met andere woorden; een ondernemer moet worden ontlast van de in het kader van al zijn economische activiteiten verschuldigde of betaalde btw. De btw dient immers enkel te drukken bij de eindverbruiker.

In gevallen waarin op voorhand in redelijkheid niet kan worden uitgesloten dat gekozen zal worden voor btw-belaste verhuur, moet worden aangenomen dat in het voornemen om de onroerende zaak te gaan verhuren, het voornemen ligt besloten om dit btw-belast te doen. Dit betekent dat de voorbelasting die betrekking heeft op instandhoudingskosten moet worden aangemerkt als toerekenbaar aan voorgenomen belaste handelingen en dus voor aftrek in aanmerking komt.

Gemeentelijke praktijk

Gemeenten hebben geregeld te maken met verhuur van onroerend zaken en worden hierbij ook geconfronteerd met leegstand. Denk bijvoorbeeld aan de verhuur van ruimten in een MFA. Uit het onderhavige arrest van de Hoge Raad volgt dat bij leegstand dient te worden onderzocht of de mogelijkheid bestaat dat het pand of de ruimten in de toekomst btw-belast kunnen worden verhuurd. Als dit het geval is, kan de btw op de instandhoudingskosten in aftrek worden gebracht. Daarnaast kan dit ook gevolgen hebben voor de herziening van in aftrek gebrachte btw, er van uitgaande dat de leegstand plaatsvindt binnen de herzieningsperiode van 10 jaar. Op grond van het arrest van de Hoge Raad kan immers worden geconcludeerd dat de mogelijkheid van btw-belaste exploitatie het voornemen om dit te doen behelst. Kortom, wij adviseren u om nog eens kritisch naar leegstaand van gemeentelijk onroerend goed te kijken. Wellicht kan er nog een btw-voordeel worden behaald.

Heeft u vragen over toepassing van de optie voor belaste verhuur of leegstand bij uw organisatie, neem gerust contact op met uw adviseur, mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl of bel ons op 072 535 0525.