Laat uw verstrekte subsidies niet wegbelasten!

Gemeenten verstrekken met regelmaat subsidies. De ontvanger van de subsidie kan diverse juridische verschijningsvormen hebben. Vaak gaat het om stichtingen of verenigingen. Net als gemeenten kunnen ook stichtingen en verenigingen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Is dit (mede) een gevolg van de verstrekte subsidie, dan zal de facto een deel van de subsidie naar de schatkist van het Rijk vloeien. Dat is ongewenst.

Voor iedere stichting of vereniging geldt dat deze belastingplichtig is als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn dezelfde als thans ook voor gemeenten gelden. Er moet 1) sprake zijn van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, die 2) deelneemt aan het economische verkeer en 3) winst dan wel structurele overschotten behaalt. Of daarbij sprake is van een ‘gemeentelijke vereniging of stichting’, is vanaf 1 januari 2016 niet langer van belang.

Met het oog op het verstrekken van subsidies is in bijzonder het laatste criterium van belang. Een voorbeeld. De gemeente verstrekt jaarlijks een exploitatiesubsidie van 100 aan een stichting die een museum drijft en aan de eerste twee voorwaarden voldoet. De stichting draait jaarlijks 75 verlies. Exploitatiesubsidies worden voor het berekenen van het fiscale resultaat tot de winst gerekend. In ons voorbeeld betekent dit dat de stichting jaarlijks een positief resultaat behaalt van 25 en daarmee ook aan de derde voorwaarde voldoet. Dat de stichting de winsten mogelijk aan een (algemene) reserve toevoegt, leidt niet tot een ander resultaat. De fiscale winst gaat vóór de winstbestemming.

Het gevolg is een belastingplicht waarbij een winst van 25 belast wordt. Daardoor wordt een deel van de verstrekte subsidie in feite ‘wegbelast’. Dat is uiteraard zonde, ongewenst en kan gelukkig voorkomen worden. Ook de Belastingdienst is namelijk van mening dat dit een ongewenst resultaat vormt en heeft daarom voorwaarden gepubliceerd die voorkomen dat sprake is van winst.

Van een winststreven is volgens de Belastingdienst geen sprake voor zover gesubsidieerde instellingen, volgens statuten of subsidieregels, de behaalde overschotten moeten aanwenden overeenkomstig de subsidiedoeleinden of terug moeten betalen aan de subsidieverstrekker. Naast het feit dat de gevormde overschotten niet vrij besteedbaar zijn, wordt geen voordeel beoogd en verwacht. Van het ontbreken van een winststreven kan ook sprake zijn als de instelling haar inkomsten met betrekking tot gesubsidieerde activiteiten hoofdzakelijk (meer dan 70%) verkrijgt uit subsidies en daarnaast slechts eigen bijdragen ontvangt van degenen voor wie de instelling prestaties verricht. De instelling moet feitelijk conform deze statuten of subsidieregels handelen.

Het zijn voorwaarden die op eenvoudige wijze zonder veel kosten te implementeren zijn. Zorgt u dat het tijdig is geregeld, direct bij het verstrekken van de subsidie. Dat voorkomt narigheid achteraf.

Wilt u hierover meer weten? Neemt u contact met ons op via info@efkbelastinhgadviseurs.nl of 072-5350525.